Press release from Companies

Published: 2024-05-13 14:32:14

Miris Holding AB: Kallelse till årsstämma i Miris Holding

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694–4798, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 juni 2024 kl. 16:00 i bolagets lokaler, Danmarksgatan 26, Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste för att få utöva sin rösträtt vid stämman begära att föras in i aktieboken i eget namn (så kallad rösträttsregistrering) så att aktieägaren är införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken måndagen den 3 juni 2024. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 5 juni 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Vidare skall aktieägare för att få delta på årsstämman anmäla sin avsikt att närvara senast fredagen den 7 juni 2024. Anmälan sker skriftligen med post till Miris Holding AB, Att: Pernilla Nordahl, Danmarksgatan 26, 753 23 eller per e-post till pernilla.nordahl@mirissolutions.com. I anmälan bör uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Bolaget ser gärna att eventuella ombud eller biträden också anmäls.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Verkställande direktörens anförande
 8. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 1. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor
 2. Val av styrelse och revisor
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission
 5. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission skall ske med företräde för befintliga aktieägare.

Punkt 12 Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktad emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen skall dock inte kunna fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än femtio (50) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet första gången tas i anspråk. 

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 19 131 830.

Aktieägarnas rätt till upplysningar samt tillhandahållande av handlingar

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till via epost till camilla.sandberg@mirissolutions.com eller per post till Miris AB, Att: Camilla Myhre Sandberg, Danmarksgatan 26, 753 23 Uppsala.

Årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast onsdagen den 22 maj 2024 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.mirissolutions.com, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.mirissolutions.com.

Uppsala i maj 2024

Miris Holding AB (publ)

Styrelsen

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB