Press release from Companies

Published: 2024-06-12 17:13:19

Miris Holding AB: Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB

Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 12 juni 2024 i Uppsala.
 

A. Årsredovisning och resultat

Sedan årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2023 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte och bolagets resultat balanseras i ny räkning.
 

B. Ansvarsfrihet

Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.
 

C. Styrelse- och revisorsarvoden

Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 360 000 kronor för styrelsens ordförande och 180 000 kronor för var och en av styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär oförändrade arvoden.

Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
 

D. Val av styrelse och revisor

Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja en styrelse bestående av Ingemar Kihlström, Inger Andersson, Niklas Dahl och Sören Densjö. Ingemar Kihlström omvaldes även till styrelsens ordförande.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Patric Kruse kommer att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor.
 

E. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske med företräde för befintliga aktieägare.
 

F. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än femtio (50) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07, E-post: 
camilla.sandberg@mirissolutions.com

Läs mer hos Cision
Read more about Miris Holding AB