Published: 6/19/2019 5:16:59 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Redwood Pharma AB: Redwood Pharma överväger en ny finansieringslösning till hösten

Forskningsbolaget Redwood Pharma lämnar en uppdatering av finansieringsläget, med innebörden att bolaget överväger en ny finansieringslösning till hösten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Redwood Pharma lämnade igår en uppdatering om den kliniska fas II-prövningen av RP101 där bolaget nu har rekryterat 80 patienter och närmar sig målet om 100 patienter. Bolaget vill därför även uppdatera ägarna och marknaden om finansieringsläget.

Redwood Pharma tillfördes genom företrädesemissionen våren 2018 och den konvertibelfacilitet som ingicks samtidigt tillräckligt mycket kapital för att slutföra fas II-prövningen av RP101. Faciliteten, som uppgår till sammanlagt 15 miljoner kronor, har emellertid endast utnyttjats till 5 miljoner kronor till dags dato. Kostnaderna för genomförandet av prövningen följer plan, utan nämnvärda avvikelser eller fördyringar.

Styrelsen är av uppfattningen att faciliteten är mycket väl anpassad till bolagets behov, men att den senaste tidens diskussioner kring dylika finansieringslösningar kan ha andra och negativa effekter för bolaget och dess ägare.

Styrelsen har mot den bakgrunden beslutat att undersöka möjligheterna att under hösten 2019 verka för att den resterande delen av konvertibelfaciliteten elimineras eller reduceras.

Bolaget har en ett första steg i denna riktning har valt att ta upp ett brygglån på 4,5 miljoner kronor istället för att utnyttja faciliteten för finansiering av verksamheten fram till att den nya lösningen presenteras. Styrelsen har ännu inte fastställt former eller villkor för denna transaktion, men kommer att prioritera en lösning där bolagets kapitalbehov säkras på ett sätt som ska vara attraktivt också för bolagets ägare.

"Avslutningsvis skall understrykas att finansiellt oförändrade förutsättningar råder tillsvidare. Styrelsen gör bedömningen att förutsättningarna för en finansiell omstrukturering enligt ovan är goda och kommer att presentera närmare information under hösten", skriver Redwood Pharma.

Read more about Redwood Pharma AB