Published: 8/14/2019 9:01:45 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Alteco Medical AB: Försäljningsras för Alteco Medical i andra kvartalet, räknar med förbättring andra halvåret

Medicinteknikbolaget Alteco Medical redovisar rejält mycket lägre omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även en ökad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,8 miljoner kronor (3,8), en minskning med 79 procent mot föregående år.

Samtidigt minskade bruttovinstmarginalen till 54 procent (81).

Försäljningskostnaderna sjönk till 1,5 miljoner kronor (2,1). Kostnader för forskning och utveckling uppgick till 0 miljoner kronor (-0,1)

Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet före och efter skatt var -2,3 miljoner kronor (-0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (0,00).

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,7 miljoner kronor (9,0). Därefter har en riktad nyemission genomförts som tillfört bolaget drygt 0,6 miljoner kronor.

"Den svaga försäljningen under andra kvartalet förklaras till stor del av att några av våra största och viktigaste samarbetspartners valde att senarelägga sina beställningar. Samtidigt har den strategiska nyorienteringen mot hjärtkärlsegmentet ännu inte fått genomslag i försäljningsvolymerna till följd av sen studiestart i Tyskland. Bolaget förväntar sig
en bättre försäljningsutveckling och högre bruttovinstmarginal under andra halvåret", uppger vd Håkan Petersson.


Alteco Medical, Mkr Q2-2019 Q2-2018 Förändring
Nettoomsättning 0,8 3,8 -78,9%
Rörelseresultat -2,3 -0,2
Resultat före skatt -2,3 -0,1
Nettoresultat -2,3 -0,1
Resultat per aktie, kronor -0,05 0,00

Read more about Alteco Medical AB