Published: 8/19/2019 10:46:28 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about BrandBee Holding AB: Brandbee genomför företrädesemission på högst 7,8 miljoner kronor

Onlinevideobolaget Brandbee har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna på 5,8 miljoner kronor med en övertilldelningsoption på 2,0 miljoner kronor.
Emissionskostnaderna beräknas till omkring 1 miljon kronor. Styrelsen utnyttjar därmed bemyndigandet från årsstämman att emittera aktier. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med nyemissionen är att tillföra rörelsekapital och rensa balansräkningen samt möjliggöra en fortsatt expansion i linje med styrelsens strategi. Nyemissionen är säkrad till 89 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Villkoren i nyemissionen är 1:1, vilket innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 10 öre per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 5 september och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 6 september. Teckningstiden löper från 11 september till 25 september och handel med teckningsrätter sker den 11 september till 23 september.

Read more about BrandBee Holding AB