News | Spotlight

Reports

Published: 2018-11-27 15:07:11

Prebona AB: Delårsrapport Q3 2018 Prebona AB (publ)

Delårsrapport Q3 2018 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 juli – 30 september 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 405 001 (447 386) SEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 701 124 (397 221) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 368 145 (-1 609 238) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 398 869 (-1 124 327) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 17 013 750 st. (15 025 560 st.)

Rapportperiod 1 januari – 30 september 2018
• Nettoomsättningen uppgick till 1 173 587 (997 210) SEK
• Rörelsens intäkter uppgick till 2 097 898 (1 886 519) SEK
• Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 108 593 (-4 378 901) SEK
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 904 659 (-4 815 067) SEK
• Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,29) SEK
• Antal aktier vid periodens utgång är 17 013 750 st. (15 025 560 st.)

Jämförelsesiffrorna inom parantes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under rapportperioden
• Prebona inleder samarbete med Polygien AB (publ) avseende Prebonas produkt Prebona OdorControl
• Ledande saneringsföretag böärjar använda produkter baserade på Prebonas teknik för sanering av rökskadade hus
• Bostadsföretag behandlar fastigheter med Prebona DuraClean
• Prebona anställer CTO

Väsentliga händelser efter rapportperioden
• Prebona erhåller initial order från Polygiene AB (publ) avseende en sportkollektion från en ledande sportklädesproducent
• Väggmaterial AB blir återförsäljare av Prebonas produkter mot färgfackhandeln och erhåller initiala ordrar från en ledande färgkedja inför vårsäsongen.
• Prebona presenterar Prebona CompoTech för läkemedelsindustrin på BioEurope i Köpenhamn
• Prebona HealthCare AB (helägt dotterbolag till Prebona AB) etablerar sig i Medicon Village i Lund

Kort om Prebona AB (publ)
Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdet Prebona InCon (Industrial and consumer applications) samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att resurser skall utnyttjas optimalt ur ett hållbarhetsperspektiv där inga värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebona vill bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ.) (PREBON) är listat på Spotlight (fd. AktieTorget). För mer information se www.prebona.com.

VD kommentar
Det händer mycket spännande i Prebona i vårt arbete att utveckla affärer och produkter baserade på vår unika CompoTech-lösning. Men låt oss börja med försäljningen för kvartal tre.

Sammantaget årets tre första kvartal så har försäljningen ökat med 20 procent jämfört med föregående år. Försäljningen för Q3 2018 uppgick till drygt 405 000 kr, vilket är 10 procent lägre jämfört med samma period förra året. Det är en siffra som vi naturligtvis inte är nöjda med. Det finns ett par orsaker till att försäljningen inte har nått upp till våra förväntningar. En viktig faktor är att de initiala införsäljningsprocesserna har tagit mycket längre tid än vi hade räknat med. Eftersom vi lanserar nya produkter vill våra potentiella kunder genomföra omfattande tester innan de beslutar sig för om de vill köpa produkterna. Dessa tester har i flera fall tagit lägre tid än beräknat. Allteftersom teknologin verifieras genom ett ökat antal kunder kommer dock ledtiden för införsäljning att minska.

En annan betydelsefull faktor som påverkat försäljningsvolymen i Q3 negativt är att införsäljningen på vissa marknader sker omkring 6-12 månader innan produktlanseringen för säsongen sker. Som ett exempel på detta kan nämnas färgsystemet vi har utvecklat i samarbete med Liwa Färg AB. Färgsystemet var färdigutvecklat under Q1 2018, men vid den tidpunkten hade införsäljning av färg till återförsäljarna för säsongen 2018 redan gjorts. Detta har medfört en lägre försäljningsvolym för 2018 än prognostiserat. Vi har dock under hösten arbetat aktivt med införsäljningen för vårsäsongen 2019, vilket gör att vi har stora förväntningar på volymtillväxt inför vårsäsongen 2019. Här kan särskilt nämnas att Liwa Färg under den senaste tiden har expanderat sin verksamhet och att bolaget framöver kommer att öka försäljningsinsatserna på den globala och den professionella marknaden, såsom t.ex. byggindustrin.

En annan positiv nyhet med färgsystemet är det nyligen etablerade samarbetet med Väggmaterial AB, som är ett snabbväxande svenskt försäljningsbolag specialiserad på produkter mot färgfackhandeln i Sverige. Bolaget besöker regelbundet ca 600 färgfackhandlare över hela landet och har erhållit Veckans Affärers utmärkelse ”Årets Superföretag” fyra år i rad. Samarbetet fokuserar i första hand på Prebonas produkter för att behandla och skydda trädäck där vi nyligen erhållit de första ordrarna från färgfackhandeln. För samarbeten med återförsäljare som använder egna varumärken, såsom till exempel Väggmaterial AB, har vi nyligen tagit fram konceptet "Powered by Prebona CompoTech(TM)", i syfte att bygga Prebonas varumärke.

Samarbetet med Polygiene ser vi fortsatt mycket positivt på. Försäljningen kan förväntas ta fart först under 2019 med hänsyn till de långa försäljnings- och värdekedjorna som kännetecknar textilindustrin. Som Polyigiene själva har kommunicerat till marknaden har de fått mycket positiv respons från kunder på deras produkt OdorCrunch, som baseras på Prebonas teknologi. De har nu fått en första order från en ledande sportklädestillverkare och räknar med ytterligare ordrar inom den närmaste framtiden. En fördel med OdorCrunch är att den är både effektiv och miljövänlig, och detta helt utan innehåll av biocider.

Våra internationella satsningar fortgår genom dotterbolaget i USA samt genom etablerade kontakter på den tyska och engelska marknaden. Vi har som tidigare kommunicerats stora förväntningar på försäljningsökning i USA under 2019. Ett antal nya återförsäljare har utbildats på produkterna. Försäljning av OdorControl har initierats mot ett par kunder inom Facility Management samt ett antal biluthyrningsföretag. En av de ledande biluthyrningsfirmorna testar också produkten. Flera amerikanska företag testar även produkten DuraClean sedan en tid tillbaka.

Målet med Prebona Healthcare AB är som tidigare kommunicerats att dels sälja licenser avseende produkter för att bekämpa antibiotikaresistens respektive virus, dels sälja produkter mot bakterier och virus såsom t.ex. desinfektionsmedel samt sårvårdsprodukter. Det här är som bekant ett hett område, där det finns ett stort behov av produktutveckling hos läkemedelsbolagen. Affärsutvecklingen i Prebona HealthCare har under hösten intensifierats bl.a. genom deltagande i vår första partneringkonferens, BioEurope i Köpenhamn. Vi fick där positiv respons på vår produkt mot antibiotikaresistens och ett par intressanta kontakter som vi kommer att fördjupa samtalen med.

En stor fördel med i princip samtliga av våra produkter är att de är kostnadseffektiva och miljövänliga. Rätt använda kan de också reducera behovet av och kostnaderna för underhåll markant. Ett konkret exempel är användningen av våra produkter inom betongindustrin. Betongindustrin är idag den industri som bidrar mest till koldioxidutsläpp till atmosfären. Det bästa som kan göras för att förbättra betongkonstruktioners miljöavtryck är att förlänga livet på befintliga betongkonstruktioner. Kisel, i form av Prebona CompoTech, har visat sig vara ett utomordentligt kostnadseffektivt sätt att förstärka betongkonstruktioner och därmed öka livslängden och minska miljöpåverkan av betonganvändning. Prebonas produkter kan alltså på olika sätt förbättra egenskaper av material på ett kostnadseffektivt sätt. De ligger därför helt rätt i tiden med tanke på företagens hållbarhetsarbete och FN:s Agenda 2030.

Under tredje kvartalet har bolaget införskaffat nya, för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler i Medicon Village i Lund. Detta innebär att Prebonas verksamhet inom Health Care bedrivs i en miljö som präglas av närhet till potentiella kunder och samarbetspartners. Vidare har verksamheten utvecklats på flera sätt, däribland anställningen av en viktig nyckelperson, Tobias Halthur, med flera viktiga nya samarbeten och kommersiella avtal, med flera pågående produkttester.

Sammantaget är min bedömning att Prebona har en stor potential att leverera ett överlägset värde inom bolagets strategiskt valda marknader. Vi är nu väl positionerade med samarbetspartners inom dessa marknader och tillsammans har vi påbörjat marknadspenetrationen. Vi inte är beroende av en enda produkt, eller av ett enstaka samarbete, utan vi har flera olika produkter inom en rad olik branscher. Slutkunder och konsumenter har löpande bekräftat produkternas goda funktion. Även om försäljningen ännu inte har kommit upp till de nivåer vi hade förväntat oss, så ser vi att 2019 kommer att bli vårt genombrottsår och visa vägen till den mycket stora potential som vi bedömer Prebona har. Den globala marknaden för färg och ytbeläggningar beräknas vara värd knappt 1,9 triljoner kronor till år 2022. Den globala marknaden för odör-eliminerande produkter beräknas växa kraftigt och vara värd 101 miljarder kronor årligen 2022. Bara den svenska marknaden för behandling av trädäck uppgår till mer än 1 miljard kronor per år.

Jag ser därför fram emot en positiv utveckling och en kraftig försäljningsökning under 2019.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering
Den ackumulerade försäljningen under årets tre första kvartal ökade med ca 20%. Den underliggande försäljningsutvecklingen för Q3 backade 10% under perioden men bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter att stärkas med konkreta avtal och samarbeten. Utdragna testperioder samt långa värdekedjor hos kunder har påverkat försäljningen under Q3. Efter rapportperiodens slut har de industriella samarbetena med Polygiene AB (publ) och Väggmaterial AB, börjat generera försäljning.
I syfte att täcka ett eventuellt framtida kapitalbehov arbetar styrelsen aktivt med att utvärdera olika alternativ. Vi har dock fått ett lånelöfte av en av våra större aktieägare som täcker ett eventuellt, tillfälligt kapitalbehov.

Aktien
Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier
Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 17 013 750 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Christian och Jessica Östberg 41,42
Bo T Förvaltning 7,52
S-Bolagen AB 7,44
Claes De Geer 7,06
Small Particle Technology Gbg 3,69
Lars-Ove Sandberg 3,46

Kommande rapporttillfällen
Prebona AB (publ) lämnar bokslutskommuniké 2019-02-24

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.Läs mer hos Cision
Read more about Prebona AB