News | Spotlight

Press release from Companies

Published: 2018-12-04 17:17:49

BrainCool AB: BrainCool AB (publ) förlänger löptiden och tiden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2017/2018

Styrelsen i BrainCool AB (publ) ("Bolaget" eller "BrainCool") har den 4 december 2018 beslutat att förlänga löptiden och tiden för konvertering till aktier för konvertibelserie KV1 2017/2018 genom att ändra villkoren för konvertiblerna. I samband med ändringarna har styrelsen dessutom specificerat att den lägsta möjliga konverteringskursen är 3,50 kronor. Bolaget har säkerställt att innehavaren av den konvertibla fordran samtyckt till ändringarna.

Som tidigare offentliggjorts beslutade styrelsen i BrainCool den 22 november 2017, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman registrerat hos Bolagsverket den 1 november 2017, att Bolaget skulle uppta ett konvertibelt lån om nominellt högst 20 miljoner kronor genom en riktad emission av högst 200 konvertibler. Konvertiblerna har tecknats av European Select Growth Opportunities Fund.

Styrelsen beslutade den 4 december 2018 att ändra konvertibelvillkoren avseende att lånet förfaller till betalning på dagen som infaller 18 månader efter dagen för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet samt att konvertering till aktier kan ske under perioden från och med tidpunkten för registrering vid Bolagsverket av emissionsbeslutet till och med den dag som infaller 18 månader senare. Löptiden och tiden för konvertering förlängs därmed med sex (6) månader.

Konverteringskursen ska motsvara ett belopp uppgående till 92,5 procent av den lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för Bolagets aktie under de femton på varandra följande handelsdagarna omedelbart före datumet för konvertering, handelsdagar under vilka innehavaren av en konvertibel fordran sålt aktier i Bolaget på marknaden ska inte inräknas. I samband med villkorsändringarna fattade styrelsen även beslut om att specificera att den lägsta konverteringskursen ska vara 3,50 kronor. Vid full konvertering av konvertiblerna till en lägsta konverteringskurs 3,50 kronor kommer aktiekapitalet att öka med högst 257 142,84 kronor.

VD Martin Waleij kommenterar;

-          L1 och European Select Growth Opportunities har stöttat oss till fullo i vår önskan att förlänga löptiden för tranche 1, och har i övrigt varit fullt stödjande under hela samarbetet.

Villkoren för konvertiblerna finns publicerade på BrainCools hemsida:

http://www.braincool.se/investor-relations-2/ 


r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se


Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Read more about BrainCool AB