Press release from Companies

Published: 2021-06-21 08:32:00

Respiratorius AB: Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 i Respiratorius inleds idag, måndagen den 21 juni 2021

Respiratorius AB (publ) (”Respiratorius” eller ”Bolaget”) genomförde i juni 2020 en företrädes­emission av units, innefattande aktier samt teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1. Idag, den 21 juni 2021, inleds utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO 1. Ut­nyttjande­perioden pågår till och med måndagen den 5 juli 2021.

En (1) teckningsoption av serie 2020/2021 TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Respiratorius, till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Respiratorius att tillföras cirka 18,9 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

  • Utnyttjandeperioden löper under perioden från och med den 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021.
  • Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja sin rätt att teckna aktier i Bolaget, måste själva anmäla det i god tid före den 5 juli 2021. Efter detta datum förfaller teckningsoptionerna och blir då utan värde.
  • De innehavare som inte önskar att utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med torsdagen den 1 juli 2021 på Spotlight Stock Market.

Nedan följer detaljerad information för innehavare av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1.

Utnyttjande av teckningsoptioner, förvaltarregistrerade innehavare

Förvaltarregistrerade innehavare (innehav på aktiedepå hos exempelvis Avanza eller Nordnet, ISK-konto eller kapitalförsäkring) av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa dennes instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före måndagen den 5 juli 2021, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av teckningsoptioner, direktregistrerade innehavare

Direktregistrerade innehavare (innehav på VP-konto) av teckningsoption av serie 2020/2021 TO 1 ska anmäla utnyttjande av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för nyttjande av teckningsoption av serie 2020/2021 TO 1, så att korrekt ifylld anmälningssedel med eventuell tillhörande dokumentation är emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast måndagen den 5 juli 2021 kl. 15:00.

Anmälningssedel kan laddas ner från: 

Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com; och 

Hagberg&Aneborn Fondkommission AB:s hemsida, www.hagberganeborn.se. 

Observera att även betalning för de nya aktierna ska vara Hagberg & Aneborn Fondkommission AB tillhanda senast måndagen den 5 juli 2021 kl. 15:00, i enlighet med instruktioner på anmälningssedeln.

Handel med teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1

De teckningsoptionsinnehavare som inte önskar att utnyttja sina teckningsoptioner rekommenderas att sälja dem på Spotlight Stock Market. Teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO 1 (ISIN-kod SE0014427985) handlas på Spotlight Stock Market till och med torsdagen den 1 juli 2021. Teckningsoptioner som inte utnyttjas före den 5 juli 2021 eller säljs före den 1 juli 2021 förfaller och saknar värde efter detta datum.

Registrering av nya aktier

Respiratorius kommer vid utnyttjandeperiodens slut att registrera de aktier som tecknats genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2020/2021 TO 1. Anmälan om registrering av nya aktier vid Bolagsverket är beräknad att inges till Bolagsverket vecka 28, 2021.

Utfall och leverans av nya aktier

Utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 planeras att publiceras via pressmeddelande så snart som möjligt och beräknas att ske några dagar efter utnyttjandeperiodens avslutande.

Så snart de nya aktierna har blivit registrerade hos Bolagsverket och Euroclear kommer interimsaktier (IA) att omvandlas till ordinarie aktier i Respiratorius och upptas till handel på Spotlight Stock Market.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 finns tillgängliga på Respiratorius hemsida, www.respiratorius.com.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med utnyttjandet av teckningsoptionerna. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Drott
VD Respiratorius AB
+46 709-22 41 40
johan.drott@respiratorius.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juni 2021.

Om Respiratorius

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar. Mer information om verksamheten finns på www.respiratorius.com.

Om Stockholm Corporate Finance

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Respiratorius. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av aktier och teckningsoptioner i Respiratorius har endast skett genom det informationsmemorandum som Respiratorius offentliggjorde den 1 juni 2020.

Läs mer hos Cision
Read more about Respiratorius AB

Subscription