Reports

Published: 2022-05-10 08:08:10

Finepart Sweden AB: Finepart Sweden AB (publ) 556883–1063, delårsrapport 1, den 10 maj 2022

Januari – Mars 2022, kvartal 1

 • Rörelsens intäkter uppgick till 7 462 tkr (771).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -7 382 tkr (-3 318).
 • Rörelseresultatet uppgick till 74 tkr (-2 568) före skatt.
 • Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 200 tkr (1 533).
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 0 kr (-0,13).

Orderstock under kvartalet

Per 31 mars uppgick orderstocken till cirka 36 mkr.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Nettoomsättningen för första kvartalet 2022 ökade väsentligt jämfört med första kvartal 2021. Bolaget har levererat ett maskinsystem för cirka 4 300 tkr samt haft intäkter från eftermarknadsförsäljningen och skärservice på över 2 500 tkr, vilket är drivet av väsentligt ökande aktiviteter hos bolagets kunder.

Bolagets intäkter från eftermarknaden kommer bli alltmer betydande givet de maskinleveranser som är planerade under året, samt en stor och växande efterfrågan på uppdragsskärningar.

Kostnaderna ökar främst för råvaror och externa kostnader vilket är direkt kopplat till den ökade försäljningen. Bolaget har också en generellt större verksamhet såsom fler anställda och en betydande ökning av kundbesök och marknadsföring, jämfört med 2021.

Per 31 mars 2022 uppgick likvida medel till 7 806 tkr.

Antalet utestående aktier

Per 31 mars 2022 uppgick antalet aktier till 22 084 234 (19 269 426).

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

 • Den 15:e januari får Finepart en stororder på motsvarande 4,7 MSEK för uppdragsskärningar från Inbrace.
 • Den 3:e februari får Finepart en order på ett 5-axligt Finecutsystem från Precision Swiss värd 428 850 USD.
 • Den 14:e februari får Finepart order på 5-axligt Finecutsystem från Exergyn i Ireland värd 367 000 EUR.
 • Den 2:e mars får Finepart en order på 5-axligt Finecutsystem från SUSS MicroOptics värd 417 000 EUR.

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 21:e april kallar bolaget till årsstämma.
 • Den 24:e april publicerar bolaget sin årsredovisning för 2021

På angivna datum ovan har ett pressmeddelande publicerats som återfinns på bolagets och Spotlight Stockmarkets hemsida.

VD har ordet

Under kvartal 1 har verksamheten fortsatt haft en god orderingång och hög aktivitet. En sammanfattning är att vi vunnit order på tre Finecutsystem, samt ett stort skäruppdrag som i försäljningsvärde är i paritet med ett Finecutsystem.

De Finecutsystem som är sålda "tickar" i de tidigare kommunicerade områdena för kundefterfrågan, hög precision, avancerat material och problemlösande. Systemen kommer att användas för volymtillverkning vilket kommer fortsätta att utveckla vår eftermarknadsintäkt som uppgår till ca 300 000 SEK per såld maskin och år, vid produktion i ett skift. Vår eftermarknad och skärservice är fortsatt ökande, vilket ger oss ett positivt resultat trots att vi under perioden enbart levererat ett Finecutsystem. Offertvolymen visar på potentialen till fortsatt tillväxt, med en positiv trend.

I vårt democenter har vi fortsatt högt tryck både gällande provskärningar och uppdragsskärningar. Som jag tidigare nämnt i mina VD-brev är democentrat en viktig del i vår försäljningsprocess. För att möta marknadsbehoven arbetar vi kontinuerligt med effektiviseringen av våra processer. För att korta ledtiden från det att vi erhåller förfrågan, till en genomförd provskärning, har vi signerat ett avtal med en erfaren konsult som ursprungligen kommer från Chalmers och bland annat jobbat med processeffektiviseringar i en rad industriföretag. Jag är övertygad om att detta arbete kommer kunna korta säljcykeln.

Den nya kameraoptionen som blev klar i mars, är nu implementerad och de kunder som under en längre period väntat på detta, står nu i kö för att få en "proof of concept" på sin applikation. Vi kommer som tidigare nämnts även att lansera denna option till våra befintliga kunder, vilket bör kunna generera en del eftermarknadsförsäljning.

Pandemin har nu lagt sig i de flesta länder som vi opererar i och vi har ställt ut på tre mässor med våra representanter. Detta är en viktig del i vårt missionerande för vår förhållandevis okända process. Vi har deltagit på SIAMS i Schweiz, MACH i UK och MD&M i Kalifornien. I samtliga fall visar mässorna att vi nu åter är i ett liknande läge som före covid. Det finns ett stort intresse för vår teknik och många intressenter. Trots att det bara gått en kort tid sedan mässorna, har redan provskärningar genomförts och diskussioner pågår. Vår CTO kommer under maj månad att besöka några av dessa potentiella kunder, för att vidare diskutera tekniska lösningar.

I vår produktion jobbar vi med de sex leveranserna av Finecutsystem som beräknas ske under kvartal 2, som just nu ligger på plan. Vi har även ett tätt samarbete med våra leverantörer och partners för att hitta vägar framåt, mot att drastiskt korta våra leveranstider på Finecutsystemet.

För att möta den ökade efterfrågan och takten, söker vi förstärkning av vår organisation med en utvecklingsingenjör för att snabba på utvecklingen av nästa generations skärsystem. Vi söker också en säljare för att förbättra svarstakten på våra förfrågningar. 

Nästa VD-brev kommer i månadsskiftet juni/juli.

Med vänlig hälsning

Lars Darvall

VD, Finepart Sweden AB (publ)

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten nedan har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Delårsrapport för kvartal 2 publiceras 2022-08-31.

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden (publ) AB
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Läs mer hos Cision
Read more about Finepart Sweden AB

Subscription