Reports

Publicerat: 2016-08-25 08:15:04

IDL Biotech AB: Halvårsrapport 2016

Januari - Juni 2016 i sammandrag

•    Faktureringen uppgick till 16 046 kkr (12 782 kkr)
•    Nettoresultatet uppgick till -159 kkr (-165 kkr)
•    Resultat per aktie, -0,01 kr (-0,01 kr)
•    Soliditeten är 35,5 % (29,3 %) och skuldsättningsgraden  181,7% (241,2 %)

Andra kvartalet 2016 i sammandrag

•    Faktureringen uppgick till 9 310 kkr (6 497 kkr)
•    Nettoresultatet uppgick till 695 kkr (-353 kkr)
•    Resultat per aktie, 0,03 kr (-0,01 kr)

IDL Biotechs verksamhet

IDL Biotechs affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska laboratorietester för
sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger våra tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan.

Produkterna kompletterar genom sina enkla laboratoriesvarexisterande vård. Möjlighet ges att bland annat diagnostisera och prognostisera sjukdom, kontrollera och styra behandling, eller förlänga intervall mellan dyrbara och delvis mindre smärtsamma invasiva undersökningar. Målet är en säkrare och kostnadseffektivare vård, både för patient, för behandlande läkare och samhället.

Bolagets produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

 Inom onkologi har bolaget ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåsecancer. IDL:s tumörmarkörer TPS®, TPAcyk™, UBC® och MonoTotal® används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien.

Bolaget har även ett snabbtest för blåscancer, UBC® Rapid, som har visat en stark utveckling på marknaden de senaste åren. UBC® Rapid är ett så kallat POC-test, Point of care test. Förenklat kan det uttryckas att test och analys sker i samband med läkarbesöket.

Inom området bakteriologi har bolaget TUBEX® TF, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av Salmonella. Testet utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen. Idag utgör Sydostasien den största marknaden och produkten bedöms ha en god tillväxtpotential även i andra tropiska områden, såsom delar av Afrika och Centralamerika.

Verksamheten bedrivs i bolagets lokaler i Bromma. Försäljningen av bolagets produkter sker genom distributörer.

Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 9001:2008 och EN ISO 13485:2012.

Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande Europeiskt regelverk.

Omsättning och resultat

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 9 310 kkr (6 497 kkr). Precis som första kvartalet så är försäljningsökningen en följd av positiv volymutveckling, både för produkten UBC® Rapid som är ett snabbtest för blåscancer, och för bolagets snabbtest för tyfoidfeber, TUBEX®TF.

Ackumulerad omsättning uppgick till 16 046 kkr (12 782 kkr). Det är en förbättring på 26 % jämfört med förgående år.

Koncernens resultat under det andra kvartalet uppgick till 695 kkr (-353 kkr). Koncernens resultat för året uppgick till -159 kkr (-165 kkr). Bolaget har haft ökade rörelsekostnader under året jämfört med förgående år. Detta beror på ökad personalstyrka, ökade marknadsföringskostnader samt satsningar på att registrera Bolagets produkter på nya marknader.

Likviditet och finansiering


Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till -1 116 kkr (479 kkr).

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 30 juni 2016 till 2 567 kkr (1 067 kkr).

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 270 kkr (65 kkr) och avser produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

På bolagsstämman, som hölls den 25/5 i Stockholm, valde Styrelsens ordförande, Leif Pihlqvist, att inte stå till förfogande för omval. Stämman omvalde de övriga sittande i styrelsen, Jerker Swanstein, Hans Örström samt Peter Bräutigam samt nyval av Max Pihlqvist. Max Pihlqvist är Business Manager för Labex Instrument AB, samt styrelseledamot i Svenska Labex AB.

Under det konstituerande styrelsemötet som hölls dagen efter valdes Jerker Swanstein till ny styrelseordförande i Bolaget.

Under kvartalet har Bolaget signerat distributionsavtal med företag verksamma i Polen, Egypten samt i Mellanöstern.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration