Reports

Publicerat: 2018-04-16 10:24:00

IDL Biotech AB: Delårsrapport kvartal 1

Januari - Mars 2018 i sammandrag · Faktureringen uppgick till 5 469 kkr (6 983 kkr) · Resultat efter skatt uppgick till -1 644 kkr (-1 181 kkr) · Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,04 kr) · Soliditeten är 39,9% (42,3%) och skuldsättningsgraden är 150,6% (136,4%)

Omsättning och resultat

Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 5 469 kkr (6 983 kkr). Som tidigare rapporterats har förändringar i sjukvårdssystemet i Indonesien påverkat försäljningen av TUBEX® TF. Tillsammans med vår nya distributör av TUBEX® TF på den indonesiska marknaden arbetar vi hårt med olika insatser för att parera ändringarna, och prognosen är att försäljningen under resterande del av 2018 skall återgå till normal nivå.

Glädjande är att volymerna av UBC® Rapid i Tyskland åter ökar och våra övriga tumörmarkör visar även de på en volymökning.

Koncernens resultat under det första kvartalet uppgick till -1 644 kkr (-1 181 kkr). Resultatförsämringen är en konsekvens av den lägre försäljningen. För att stärka bolagets affärsfokus och därmed ge bättre förutsättning för försäljningstillväxt har bolaget anlitat en ny internationell försäljningschef, Martyn Eales, med mångårig erfarenhet av marknad och försäljning samt företagsledning inom Life Science.

Precis som de två senaste åren är de tre första månaderna i paritet med plan.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 1 722 kkr (69 kkr) vilket beror på stora kundinbetalningar och att inköp av material till produktion har senarelagts.

Bolagets tillgängliga likvida medel uppgår per den 31 mars 2018 till 4 684 kkr (3 875 kkr). Under närmaste kvartalen bedöms likvida medel minska.

Investeringar

Investeringar i maskiner och inventarier har under året uppgått till 58 kkr (72 kkr) och avser i huvudsak produktionsutrustning.

Händelser under kvartalet

En studie publicerad i Anticancer Research visade bra resultat för bolagets produkt TPS® vid uppföljning av bröstcancer. Studien, som genomfördes på University Hospital and Faculty of medicine i Pilsen, Tjeckien, utvärderade tre biomarkörer, tissue polypeptide-specific antigen (TPS®), CEA och CA 15-3. Resultatet visar att TPS® var den bästa biomarkören för att förutsäga återfall i sjukdomen.

Registrering av bolagets produkt TPS® ELISA har förlängts i Kina. Kina är en av de största marknaderna för produkten TPS®, och genom registreringen räknar bolaget på sikt med en ökad försäljning och tillgång till en ännu större marknad.

Bolaget har erhållit patent i Europa för ”Metod för detektering av cytokeratin 8, 18 och/eller 19 och/eller lösliga fragment därav” som omfattar lungcancermarkören MonoTotal® och blåscancermarkören UBC®. Patentet är sedan tidigare godkänt i Sverige och Kina.

Under 2017 godkändes och startades uppföljningsstudier i Sundsvall samt Akademiska Sjukhuset i Uppsala avseende jämförelsestudier med UBC® Rapid och cytologi vid blåscancer. Båda studierna fortlöper enligt plan.

Under hösten 2017 godkändes etikansökan avseende kliniks prövning i Singapore. Studien, vars syfte även den är att jämföra UBC® Rapid med cytologi, startades under första kvartalet.

Den 16-20 mars deltog företaget på EAU-mötet (European Association of Urology) i Köpenhamn, Danmark. Tillsammans med bolagets vetenskapliga rådgivare Professor Per-Anders Abrahamsson genomförde bolaget ett möte där ett flertal meriterade professorer inom urologi deltog.För ytterligare information kontakta:  Charlotte Berg VD IDL Biotech AB (publ) +46 8 799 67 50 IDL Biotech AB (publ) är ett publikt svenskt bioteknikbolag, specialiserat på in vitro diagnostik inom onkologi och bakteriologi. Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför unika och kostnadseffektiva produkter för medicinskt angelägna indikationer. IDL Biotech AB (publ) har ett etablerat internationellt distributörsnätverk. Bolagets aktier (IDL B) är noterade på Aktietorget.

Läs mer hos Cision
Läs mer om IDL Biotech AB

Prenumeration