Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-15 08:45:00

Cyclezyme AB: Cyclezyme AB offentliggör delårsrapport 1 för 2024

Maj 15, 2024, 8:45

Cyclezyme (publ) ("Cyclezyme" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapport för första kvartalet 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.cyclezyme.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

 2024-01-01 – 2024-03-31 (första kvartalet)

- Nettoomsättning: 0 KSEK (0)

- Rörelseresultat: -410 KSEK (-853)

- Resultat per aktie: -0,20 SEK (-264)

 Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

- Laboratoriefärdigställande: Bolaget har färdigställt sitt laboratorium för att stödja utvecklingen av enzymatisk plaståtervinning, motsvarande en investering på 263 KSEK gjord i slutet av 2023.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Styrelseförändringar: Styrelseordförande Leif Nilsson meddelar att han inte står till förfogande för omval vid nästa årsstämma men accepterar en rådgivande roll.

- Teknologipresentation: Cyclezyme presenterade sin plaståtervinningsteknik inom REACH-programmet i Silicon Valley, USA, mellan den 15-19 april 2024.

VD ord

"Det är med en känsla av glädje och framtidshopp jag reflekterar över våra framsteg under det första kvartalet 2024 hos Cyclezyme AB. Vårt engagemang i att driva utvecklingen av enzymatisk plaståtervinning framåt har aldrig varit mer relevant med tanke på dagens miljöutmaningar och ny lagstiftning. I takt med att vi utvecklar vår teknologi, fortsätter vi att blicka framåt mot de möjligheter och utmaningar som formar framtidens plastindustri.

Under de senaste månaderna har vi genomfört betydelsefulla tester som visar på vår förmåga att hantera och återvinna plastmaterial som annars skulle gå till förbränning eller deponering. Dessa framsteg understryker potentialen i vår teknologi att tackla några av de mest påträngande miljöutmaningarna i vår tid, plastföroreningar och klimatförändringar. Huvudfokus för resterande del av året blir att omsätta resultaten från labbet i kundprojekt för att inom en snart framtid implementera teknologin inom återvinningsindustrin.

Med den nya EU-lagstiftningen om utökat producentansvar, som ska implementeras fullt ut i slutet av 2024, står vi inför en lagändring som kommer att omstöpa industrin och ställa högre krav på cirkularitet. Denna lagstiftning kräver att producenter tar ett omfattande ansvar för hela livscykeln av sina produkter, från design till återvinning. Detta ställer höga krav på innovation, utveckling och implementering av nya återvinningsteknologier, en utmaning där Cyclezyme står redo att vara en del av lösningen.

Det är en oroväckande sanning att hälften av all plast som någonsin tillverkats har producerats under de senaste 15 åren, men trots denna explosionsartade användning av plast har förhållandevis få nya effektiva återvinningslösningar utvecklats. Denna obalans mellan produktion och återvinningsteknik är inte hållbar och kräver omgående åtgärder. Vår utveckling är mer än bara en affärsverksamhet; det är en dellösning för många plastprodukters framtida överlevnad på en alltmer lagstyrd marknad.

Vårt deltagande i accelerationsfasen av REACH-programmet i Palo Alto under april månad gav oss inte bara en plattform för att visa upp vår teknologi, utan också möjlighet att knyta viktiga kontakter och få insikter som är avgörande för vår fortsatta utveckling. Ambitionen är att vidareutveckla kontakter på den amerikanska marknaden som är den största när det gäller användning av plast per capita.

Jag vill tacka er alla för ert fortsatta stöd i vår strävan att revolutionera plaståtervinningen och minska risker för människor och miljön. Med er hjälp fortsätter vi att omvandla utmaningar till möjligheter och förändra hur världen ser på plast – från ett växande problem till en värdefull resurs."

Denna information är Cyclezyme skyldigt att offentliggöra enligt regelverket hos Spotlight Stock Market.

För mer information: 

Peter Falck, VD 

Cyclezyme AB 

Tel: +46 (0)76 009 9344 

E-post: peter.falck@cyclezyme.se

Om Cyclezyme AB 

Cyclezymes verksamhet är inriktad på utveckling av nya metoder och processer för plaståtervinning genom användning av avancerade enzymer för nedbrytning och återvinning av främst PET-baserade plastmaterial. Bolaget grundades 2020 och har sitt huvudkontor i Lund. (http://www.cyclezyme.se)

Läs mer hos Cision
Läs mer om Cyclezyme AB