Press release from Companies

Publicerat: 2024-05-28 17:25:24

Gosol Energy Group AB: Gosol Energy Group AB, kommuniké från årsstämma 2024-05-28

Gosol Energy Group AB offentliggör härmed kommuniké från årsstämma 2024-05-28. Kommuniké finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.gosol.se).

  • Hans Jacobsson valdes till ordförande att leda årsstämman.

  • Vid stämman var 62 176 087 aktier av totalt 84 275 167 aktier representerade vilket motsvaras av ca 74% av rösterna.

  • Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och styrelsens ledamöter

samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

  • Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2023 dela ut 0,12 SEK per aktie samt i ny räkning överföra resterande del av den balanserade vinsten.

  • Stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 2 prisbasbelopp till styrelseledamot som inte är anställd i koncernen, och 3 prisbasbelopp till styrelsens ordförande.

  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes till ordförande Hans Jacobsson (omval) och som ordinarie ledamöter Anna Frick (omval), Jimmy Stensson (omval) samt Martin Tornhill (omval).

  • För tiden fram till nästa årsstämma valdes BDO i Göteborg AB som revisorer med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor.

  • Stämman bemyndigade styrelsen att inom ramen för Bolagsordningens gränser ge ut nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta:

jimmy.stensson@gosol.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Gosol Energy Group AB