Press release from Companies

Publicerat: 2024-06-12 15:26:45

Abera Bioscience AB: Kommuniké från årsstämma 2024 i Abera Bioscience AB

Årsstämma 2024 i Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") hölls den 12 juni 2024. Ordförande Anders Ericson höll ett inledande anförande som också återfinnas längre ner i detta pressmeddelande.

Årsstämman fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Abera.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Val av styrelse och revisorer samt arvoden till dessa
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode på 200 000 kronor per år ska utgå till styrelseordförande samt att styrelsearvode på 100 000 kronor per år vardera ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelse valdes av årsstämman; Anders Ericson, Cristina Glad, Fredrik Juserius och Harry Råstedt och Sohila Zadar.  Anders Ericson omvaldes som styrelseordförande.

PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisor för Bolaget. PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer vara huvudansvarig.

Införande av incitamentsprogram
Årsstämman beslutade att införa långsiktigt incitamentsprogram för bolagets anställda och förtroendevalda i enlighet med förslagen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan företrädesrätt för aktieägarna inom de gränser som bolagsordningen medger att betalas kontant, med apportegendom eller genom kvittning.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att ändra Bolagets säte från Stockholm till Uppsala i bolagsordningen.

Anförande av Anders Ericson, styrelseordförande i Abera Bioscience

Abera Bioscience lägger ytterligare ett år till handlingarna och det är svårt att inte vara stolt över hur vår teknologi och personal har levererat. Det märks inte i börskursen och det uppmärksammas inte av media, men branschfolk vi träffar blir imponerade.

Vi märker att många utanför biotech-världen tar för givet att utvecklingen bara ska hända för ett bolag som Abera. Vi använder oss av väletablerade metoder och har forskat länge, men viktiga utvecklingssteg, som uppskalning och toxikologiska studier kan vara riskfyllda aktiviteter som kan tvinga ett bolag att gå tillbaka ett steg. Otaliga är de gånger som jag har varnats för kommande svårigheter, med framför allt uppskalning som exempel, något som ”alla vaccinbolag” drabbas av. Vi har påstått att vi har robusta tillverkningsmetoder som vi alltid tyckt ska kunna skalas upp relativt enkelt. Det är ju dock inte samma sak som att göra det.

För ett par år sedan, när vi började skala upp produktionen av plattformen, närmade vi oss en potentiell partner för hjälp med uppskalning. De estimerades tidsåtgången för ett sådant projekt till ca 18 månader. Vid den tidpunkten var det inget vi hade tid med, och goda råd var dyra. Tänkarmössan åkte på och efter ett par veckor hade vi hittat ett lab där forskningschefen Mats, med benäget stöd från en av våra forskare, kunde lösa uppskalning på tre dagar. Det är 0,5 % av den externt estimerade tidsåtgången. Under tiden lyckas vår VD Maria ordna fram hjälp med finansieringen vilket gjorde att kostnaden bara blev en bråkdel av vad den potentiella partnern ville ha. Så jobbar vi på Abera. Vi har alltid jobbat effektivt. När man betänker att det investerats runt 200 MSEK i plattformen ska man ha i åtanke att det till stor del är pengar utan vinstintresse. Om vi hade betalat marknadspris för den utveckling som gjorts hade det nog vida överskridit 500 MSEK.

Vi kommer från ett akademiskt labb i Amsterdam där vår teknologi upptäcktes i jakt på något helt annat än vaccin. Vi kämpade länge i motvind där vi fick förklara de mest basala delarna av vår teknologi. Branschfolk rynkade på näsan åt nasal administration där man immuniserar och får ett skydd där bakterie eller virus försöker ta sig in i kroppen. En pandemi senare vet alla vad mukosal administration är. Det anses av många vara nästa nödvändiga steg som behöver tas för att snabbt kunna stoppa framtida pandemier då mukosala vacciner kan hindra smittspridning. En vaccinerad individ har då ett eget skydd mot sjukdomen men samtidigt skyddar den också sin omgivning mot respiratoriska sjukdomar. Det är stor skillnad mot dagens vacciner, som visserligen i många fall skyddar mot sjukdom, men som fungerar sämre mot smittspridning, transmission. Det pratas mycket om detta i vaccinbranschen och vi har märkt hur intresset för vår teknologi ökat markant sedan pandemin. Vi har sett hur välgörenhetsorganisationen CEPI delat ut över en miljard till forskning på ämnet och hur farmajätten Novo Nordisk sätter av minst 2,8 miljarder SEK för att bedriva forskning inom ämnet. För bara ett par dagar sedan fick ett amerikanskt bolag över 3 miljarder SEK i bidrag för att utveckla ett nasalt covid 19-vaccin.  Mitt i denna storm befinner sig Abera som hållit på med detta i 12 år och har visat på skydd i fem olika vacciner.

Jag är personligen övertygad om att mukosala vacciner kommer innebära en revolution inom vaccinindustrin. OM, det finns alltid risker, mukosal administration blir den föredragna administrationsvägen för respiratoriska vaccin kommer onekligen en del företag att hamna efter. Det är inte bara att sätta sig ner och bestämma sig för att uppfinna ett mukosalt vaccin och samtidigt finns tiotals miljarder USD nedplöjt i befintlig infrastruktur. Skiftet kommer så klart inte ske över en natt, men det finns nog en och annan forskningschef där ute som ligger och funderar på nätterna. Abera har under sin livstid försökt göra fem olika vaccin, och varje gång lyckats skapa ett skydd. Alla våra vacciner är inte fullt optimerade och de har en bit kvar till marknaden, men det faktum att vi lyckats varje gång säger något om vår plattform.

Under året som gått har vi fått ett stort bidrag från UK Vaccine Network för att kunna jobba med vår plattform och validera den som ett viktigt verktyg inom pandemibekämpning.

Vi som bolag kommer att ha stora fördelar av den utveckling som bedrivs i projektet, och naturligtvis det erkännande som det innebär, att som litet bolag, få den typen av validering i konkurrens med många sökanden. Det är full fart i labbet och nu när vi samlar all vår forskning i ett mer ändamålsenligt lab i Uppsala kommer aktiviteten att ökas ytterligare. Nu kommer vi att ha möjlighet att framställa vaccinkandidater för såväl virala som bakteriella sjukdomar på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. I labbet har vi två av våra erfarna forskare från Amsterdam, och två enormt erfarna medarbetare i Mats och Ann-Christin. De har tillsamman varit med och utvecklat tillverkningsprocesser för tiotals vacciner och de har samarbetat med alla de stora vaccinjättarna i olika konsultroller. Med den erfarenheten känner jag en stor trygghet - om något går att genomföra så kommer våra medarbetare att klara det.

Det är tydligt för oss som jobbar i bolaget att intresset för mukosal administration sedan pandemin ökat och fortsätter att öka. Bara ett fåtal bolag har en mukosal vaccinkandidat i sin pipeline, ännu färre en riktig plattform och vi känner inte till något bolag som har lika många olika kandidater som vi. Vi leder racet just nu och vill man snabbt komma framåt är det oss man ska prata med. Om mukosal vaccinering blir den föredragna vaccinmetoden för respiratoriska sjukdomar finns det mycket att förlora för redan etablerade bolag. Vi gillar det läget och fortsätter att bygga värde och söka samarbeten. Jag ser med stor tillförsikt fram emot det kommande året.

Vi välkomnar till vår styrelse Sohila Zadran och Harry Råstedt. Redan i inledande diskussioner har vi som sitter i bolaget insett att dessa två, på varsitt sätt, kommer att kunna bidra rejält till arbetet i Abera. Sohila har mycket goda förankringar inom venture capital-världen i USA och har dessutom bra kontakter även i den akademiska världen. Harry har bland annat varit ansvarig för vacciner i Europa för GSK. Vikten av hans kontaktnät och kunskaper kan inte överskattas. Jag vill passa på att tacka Florence Vicaire, som nu lämnar styrelsen, för hennes idoga arbete i styrelsen. Jag vill också tacka alla våra medarbetare med Maria i täten som ständigt får ikläda sig nya roller för att driva bolaget framåt. 

Jag vill till sist också tacka alla aktieägare utan vilka Abera inte hade kunnat fortsätta sin utveckling. Vi har en kärna med enormt engagerade aktieägare som, liksom vi i bolaget, vill vara med om något stort, vara en del, om än så liten, av ett projekt som har möjligheten att rädda miljontals liv. Den drömmen har vi alla på bolaget och den ger kraft

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB