Publicerat: 2019-08-22 16:28:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: RESULTAT OCH OMSÄTTNING SJÖNK I 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den Spotlight-listade verkstadskoncernen Amnode redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet 2019 på -2,9 miljoner kronor (0,1).

Nettoomsättningen sjönk till 17,7 miljoner kronor (22,6).

Vd Sam Olofqvist uppger att det mesta gick i fel riktning under det gångna kvartalet.

"Vår strategi har i stort fungerat enligt plan och vi har fått bekräftat av kunderna att vi är konkurrenskraftiga vilket lett till att vi kunnat ta in ett flertal nya projekt som på lång sikt ger oss möjlighet att skapa ett helt annat företag. Men trots att vi är på rätt väg har vi fått en rekyl i det gångna kvartalet där det mesta gått i fel riktning", skriver han i delårsrapporten.

I en beskrivning av det första halvåret uppger han att produktionsstörningarna tyvärr har ökat under senare delen av perioden och att organisationen har haft märkbara problem att driftsätta de nya projekten. Det har resulterat i väsentligt lägre utnyttjandegrad av den nya maskinparken samt kraftiga kvalitetstörningar inom vissa produktionsavsnitt.

"Dessa störningar har inneburit mycket övertid som kraftigt ökat personalkostnaden och är tillsammans med den minskade försäljningsvolymen den huvudsakliga orsaken till gruppens försämrade resultat för det andra kvartalet", uppger Amnode.

En erfaren kvalitetschef har anställts i slutet på perioden.

"Vi räknar med att hans fortsatta arbete kommer att kraftigt minska våra framtida kvalitetsbristkostnader och underlätta uppstart av nya projekt", skriver bolaget.

Orderläget är enligt Amnode fortsatt gott och bolaget räknar med en förstärkning av orderstocken under hösten.

"Med en svag krona och ett generellt lägre kostnadsläge ser vi fram mot en resultatförbättring främst i det fjärde kvartalet 2019. Även om vi tyvärr inte kan göra mycket åt priset på våra viktigaste råvaror och svängningarna i dollar/svenska kronan vilket påverkar vår kostnadsbild kraftigt. Dock har vårt beroende av råmaterialprissvängningar minskat, tack vare en mixförskjutning mot stål och nya avtal med materialklausuler", heter det.          
        

Läs mer om Amnode AB