Publicerat: 2019-07-24 08:28:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om PolarCool: Polarcool redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet

Medicinteknikbolaget Polarcool redovisar som förväntat inga intäkter i andra kvartalet 2019.

Nettoomsättningen var noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol. Övriga rörelseintäkter var 360 000 kronor (noll).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner kronor (-0,2).

Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (-0,2). Resultat per aktie hamnade på -0,57 kronor (-63,17).

Kassa och bank var på 3,9 miljoner kronor per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,6 miljoner kronor (-0,2) för det första halvåret.

Polarcool befinner sig alltjämt i en fas där verksamhetens fokus ligger på marknadsetablering och säljaktiviteter. Hittills utförd utveckling och kliniska prövningar har breddat vägen för en försäljningsfokuserad verksamhet. Polarcool avser därtill kontinuerligt stärka den vetenskapliga grunden för de produkter och tjänster som erbjuds genom samarbete med bolagets vetenskapliga rådgivare och rådgivande nätverk.

Under det tredje kvartalet påbörjas intäktsredovisning av tidigare erhållen order från Svenska Hockeyligan. Därtill bedöms ytterligare nyförsäljning genereras under det andra halvåret 2019, även om volymen bedöms som svårprognostiserad i nuläget.

Polarcools styrelse har utarbetat en prognos för perioden 2019-2021 över antal system som
beräknas installeras hos kunder på den nordiska marknaden. Prognosen kommer att presenteras undre det tredje kvartalet 2019. Styrelsen bedömer att bolaget har ett finansieringsbehov för att säkerställa den fortsatta driften de kommande tolv månaderna. Därtill kan marknadsetableringen kräva ytterligare finansiella medel för att stärka upp marknadsorganisationen och för inköp av Polarcap för installation hos kunder.

Styrelsen undersöker därför ett antal olika alternativ för att lösa finansieringsbehovet och bedömningen är att en lösning kommer uppnås. Framtida kapitalresurser påverkas således även av bolagets etableringstakt på olika marknader och det medförande resursbehovet.


Polarcool, Mkr Q2-2019 Q2-2018
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,5 -0,2
Resultat före skatt -1,5 -0,2
Nettoresultat -1,5 -0,2
Resultat per aktie, kronor -0,57 -63,17

Läs mer om PolarCool