Publicerat: 2020-08-26 21:49:39

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Amnode AB: NETTOOMSÄTTNINGEN FÖLL 44% 2 KV, REDUCERAD LIKVIDITET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadskoncernen Amnode, vars aktie handlas på Spotlight Stock Market, redovisar en nettoomsättning för det andra kvartalet 2020 på 10,0 miljoner kronor (17,7).

Rörelseresultatet steg till -2,0 miljoner kronor (-2,5) och nettoresultatet förbättrades till -2,3 miljoner kronor (-2,9).

"Året började enligt plan och kommunicerade mål uppnåddes, sedan slog covid-19-pandemin till i hela samhället och våra kunder stängde ner stor del av sin verksamhet under lång tid. Under andra kvartalet har detta påverkat Amnode starkt vilket inneburit låga avrop från våra kunder", skriver Amnodes vd Sam Olofqvist.

Orderböckerna sjönk med cirka 25 procent under andra kvartalet, uppger han.

"Lyckligtvis har orderböckerna börjat fyllas på igen efter sommaren och återstarten i augusti. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder", skriver Sam Olofqvist.

Bolagets orderstock och likviditet, som skulle gå till maskininvesteringar, är kraftigt reducerad, konstaterar han.

"Vi tror visserligen att ordervolymer som vi tappat och som i stunder uppgick till -44 procent för årets sex första månader, kommer att komma tillbaka. I vilken takt och på vilken ny årsvolym våra kunder kommer att planera och bestämma sig för, är frågan som ingen idag kan varken besvara eller estimera", fortsätter Amnode-chefen.

Bolaget uppger sig ha vidtagit samtliga åtgärder som man förfogar över, såsom permitteringar, varsel, nedstängningar och utbildningar.

"Amnodes likvidsituation är fortsatt ansträngd på grund av de lägre produktionsvolymerna men tack vara samhällets stöd i olika former har vi kommit igång igen efter semestern och nu ser vi att inflödet ökar, vecka för vecka", skriver Sam Olofqvist.

Likvida medel uppgick till 1,8 miljoner kronor vid halvårsskiftet. Därutöver har koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 8,5 miljoner kronor, varav 7,4 miljoner kronor var nyttjat per balansdagen.

Utöver kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att belåna kundfordringar om totalt 9,25 miljoner kronor, varav 4,3 miljoner kronor var utnyttjat vid halvårsskiftet.          
        

Läs mer om Amnode AB