Publicerat: 2020-05-11 13:52:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnode kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Industribolaget Amnode publicerade den 7 maj sin årsredovisning för 2019. Bolaget kommenterar revisorns uttalande i revisionsberättelsen, enligt ett pressmeddelande.

"Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och not 27 i årsredovisningen av vilka framgår att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten", skriver revisorn under rubriken "Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift".

I förvaltningsberättelsen och i not 27 framgår att bolaget och koncernen liksom flertalet andra verkstadsföretag såg stora nerdragningar av sina utleveranser och därmed faktureringsvolymer som en följd av coronavirusets framfart, vilket föranledde produktionsstopp hos merparten av Amnodes stora kunder.

Takten i kundernas återhämtning och avrop på leveranser är helt avgörande för Amnodes framtid men återhämtningstakten är vid årsredovisningens avgivande fortfarande mycket osäker och omöjlig att förutse.

Amnode kommunicerade den 23 april att bolagets finansiella ställning är högst osäker och att risk finns att verksamheten inte kan finansieras i tolv månader framöver. Dock med ett förtydligande att den stora osäkerheten i allmänhet, för bolagets kunder och därmed förutsättningarna för Amnode, framförallt avser utvecklingen efter sommaren, under tredje och fjärde kvartalet, det vill säga de kommande tolv månader.

"Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Vilket framgår av revisorns särskilda upplysning", skriver Amnode.

Läs mer om Amnode AB