Publicerat: 2020-08-28 17:15:59

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Wonderful Times Group AB: Wonderful Times Group ökar rörelseresultat under andra kvartalet

Barnproduktbolaget Wonderful Times Group redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelsevinst.

Omsättningen sjönk 19,8 procent till 15,8 miljoner kronor (19,7). Utfallet överensstämmer med den preliminära bedömningen om en nedgång på 20 procent som meddelades den 14 juli.

Ebitda-resultat blev 1,3 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet blev 0,6 miljoner kronor (0,3).

Resultatet före och efter skatt var 0,5 miljoner kronor (0,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,12 kronor (0,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -0,1 miljoner kronor (-0,8).

Likvida medel uppgick till 2,7 miljoner kronor (1,3).

"Det andra kvartalet 2020 började mycket svagt, vilket kan härledas till samhällets åtgärder för att bekämpa spridningen av covid-19. Försäljningen förbättrades dock successivt och juni var den klart bästa månaden i kvartalet. Summerat landade försäljningsminskningen på 20 procent jämfört med förra året", skriver bolagets vd Sofia Ljungdahl i rapporten.

Hon fortsätter:

"Resultatet under kvartalet har, trots omsättningstappet, kunnat hållas på en acceptabel nivå. Snabba och resoluta åtgärder på kostnadssidan samt statliga stöd har gjort detta möjligt. De åtgärder vi vidtagit har inte äventyrat bolagets långsiktiga förutsättningar".

Bruttomarginalen försämrades under kvartalet. Detta är en konsekvens av både lagerinkurans på grund av tappad omsättning samt valutamotvind, uppger hon vidare.


Wonderful Times Group, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 15,8 19,7
EBITDA 1,3 1,1
EBITDA-marginal 8,2% 5,6%
Rörelseresultat 0,6 0,3
Rörelsemarginal 3,8% 1,5%
Resultat före skatt 0,5 0,2
Nettoresultat 0,5 0,2
Resultat per aktie, kronor 0,12 0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,1 -0,8
Likvida medel 2,7 1,3

Läs mer om Wonderful Times Group AB