Publicerat: 2021-02-26 17:10:08

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ): Slottsviken ökar rörelseförlusten något under fjärde kvartalet, står fortsatt starkt

Fastighetsbolaget Slottsviken redovisar en något högre rörelseförlust i det fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk till 1,5 miljoner kronor (2,2).

Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,2).

Såväl intäkter som rörelseresultat påverkas av lägre hyresintäkter hänförligt till en högre vakansgrad.

Bolaget påpekar att större delen av vakanserna är sedermera kontrakterade med hyresgäster, och hyresintäkterna väntas stegvis ökas under innevarande år i takt med hyresgästernas inflyttning.

Resultatet före skatt var -0,9 miljoner kronor (-0,9), i linje med det efter skatt.

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,03).

Ingen utdelning föreslås (0).

Vd Jakob Österberg skriver i en kommentar till rapporten att många har drabbats hårt av pandemin. Detta medan påverkan för Slottsvikens del har kunnat begränsas med hjälp av kostnadsminskande åtgärder.

"Slottsviken står fortsatt starkt med låg belåningsgrad på fastighetsportföljen och en god soliditet. Samtidigt fortsätter enträget arbetet med det övergripande målet att öka aktiernas substansvärde", skriver bolagschefen.


Slottsviken, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,5 2,2 -31,8%
Rörelseresultat -1,0 -0,2
Resultat före skatt -0,9 -0,9
Nettoresultat -0,9 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,03
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Läs mer om Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)