Nyheter | Spotlight

Reports

Publicerat: 2018-11-02 09:09:12

Amhult 2 AB: Delårsrapport 3/2018

Pressmeddelande 13/18
2018-11-02


Januari-september 2018, AMHULT 2 AB (publ)

Nettoomsättning för perioden uppgick till 25 395 (21 697) TSEK.

Resultatet för perioden 14 192 (7 176)TSEK efter skatt.

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,07 (1,05) kronor per aktie.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Bolagets omsättning under perioden januari till september uppgick till 25 395 (21 697) TSEK. Bolagets resultat under samma period uppgick till 14 192 (7 176) TSEK efter skatt.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Under perioden har ett entreprenadkontrakt tecknats med RA Bygg AB avseende nybyggnation av kvarter Radarflyget 206:2. Bygglov är beviljat. Kvarteret omfattar ca 5 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area) i 4 våningar. Fastigheten kommer att innehålla ca 3 900 m2 bostäder i tre våningar och ca 2 000 m2 handel i bottenplan.
Som totalentreprenör för entreprenaden har RA Bygg AB utsetts och entreprenaden kommer att inledas omedelbart under hösten och skall vara färdigställd i augusti 2020.

För fastigheten Radarflyget 206:2 har tre hyresavtal tecknats under perioden. Dels har hyresavtal tecknats med Systembolaget AB om förhyrning av ca 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Avtalet är tecknat på tio år och innebär att Systembolaget AB skall etablera butik på markplan avsedd för detaljhandel. Nästa avtal som har tecknats är ett femårigt hyresavtal med Apoteket AB om förhyrning av ca 185 m2 BTA (byggnadsteknisk area) och innebär att Apoteket AB skall etablera butik avsedd för detaljhandel i markplan. Slutligen har avtal tecknats med Attendo AB om förhyrning av ca 3 900 m2 BTA (byggnadsteknisk area). Hyresavtalet är tecknat på femton år och innebär att Attendo AB skall etablera ett boende för äldre. Avtalet avser samtliga 54 bostäder fördelade på tre hela våningsplan, samt del av bottenvåning i fastigheten. Vi ser på tecknandet av avtalen som ännu ett steg på vägen i produktionen av Amhult Centrum. Vi är stolta över att kunna erbjuda nyproducerade, moderna och ändamålsenliga bostäder och lokaler mycket bra belägna vid resecentrum i Torslanda. Samtliga verksamheter kommer att komplettera Amhult Centrum och bidra till områdets sociala struktur och handelsutbud.

FÖRETAGET

Amhult 2 AB prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena staden och landets fördelar.

AMHULT 2 AKTIEN

Amhult 2:s aktie är noterad på Aktietorget sedan maj 2005. Bolaget har inga egna aktier.

Aktiekapital: 136 950 660 SEK
Antal aktier: 6 847 533 aktier
Fördelning av utgivna aktier
Aktieslag: A
Antal: 2 025 000
Aktieslag: B
Antal: 4 822 533
Kvotvärde: 20 SEK per aktie

Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till kr 2,07 (1,05) kronor.

ORGANISATION

Antalet årsanställda är för perioden 7 personer.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS/IFRS. Samma redovisningsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

Koncernens fastigheter redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS 40. Fastigheternas verkliga värde fastställs genom en värdering av Värderingsinstitutet HB. Senaste värderingen är utförd per 2017-12-31.

Värderingen baseras på avkastningsmetoden och kalkylen innebär en analys av framtida betalningsströmmar som innehavet förväntas generera under kalkylperioden. Vidare framräknas ett avkastningsbaserat nuvärde baserat på periodens betalnetto, det egna kapitalet av restvärdet vid kalkylperiodens slut samt lånat kapital vid värdetidpunkten.

För fastigheter som är föremål för väsentlig om- till- eller nybyggnad fastställs värdet till värde före projektstart med tillägg för projektkostnader. Så snart projektet färdigställts genomförs en extern värdering enligt ovan.

Noteras bör att värdering alltid innehåller ett mått av subjektivitet och det slutgiltigt korrekta värdet på en tillgång erhålls först när en faktisk affär genomförs av oberoende parter på en fri marknad.

Sammanfattningsvis leder detta fram till att hänsyn bör tas till ett visst osäkerhetsmoment vid bedömningar baserade på det värde som fastställts vid värderingen.

LAGER OMSÄTTNINGSAKTIER

Under denna rubrik redovisas finansiella instrument som innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen.

RÖRELSESEGMENT

Segmentsrapporten redovisas enligt den ändrade standarden i IFRS 8 samt IAS 34.

GRANSKNING

Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

RAPPORTENS UNDERTECKNANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Torslanda den 25 oktober 2018
AMHULT 2 AB (publ)

Eigil Jakobsen               Maria Nord Loft
Styrelseordförande       Verkställande direktör

Alf Lindqvist               Niels Techen             Göran Evaldsson
Styrelseledamot           Styrelseledamot        Styrelseledamot

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft

Denna information är sådan information som Amhult 2 B (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november 2018.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

2019-02-22| Bokslutskommuniké (31 dec 18)
2019-03-28| Årsredovisning 2018

För ytterligare information hänvisas till:
Maria Nord Loft, VD maria@amhult2.se 031-92 38 34
Annika Corneliusson, CFO annika@amhult2.se 031-92 38 33
Eigil Jakobsen; styrelseordförande eigil@amhult2.se 031-92 38 30Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB