Nyheter | Spotlight

Reports

Publicerat: 2018-11-15 08:48:38

Amnode AB: Delårsrapport januari - september 2018

Januari - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 56,6 MSEK (53,7)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (-2,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -2,6 MSEK (-7,1)
 • Resultat efter skatt blev –3,8 MSEK (-8,5)
 • Resultat per aktie blev -0,02 SEK (-0,12)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 33,9 % (36,9)
 • Eget kapital per aktie uppgår till 0,07 SEK (0,25)

Juli - september 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK (14,5)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,2 MSEK (-2,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 MSEK (-3,7)
 • Resultat efter skatt blev -2,4 MSEK (-4,2)
 • Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,05)

Väsentliga händelser under kvartalet

 • En företrädesemission som fulltecknades uppgående till 6,1 MSEK slutfördes i mitten av juli, emissionen registrerades i början av augusti 2018.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalets utgång. 

Vår aktie

 • Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 2018, var per aktie 0,11 SEK (10 693 avslut) under 188 handelsdagar på marknadsplatsen (0,78 (10 222 avslut) under samma period 2017, under 184 handelsdagar).

VD:s kommentar:

Amnode rapporterar en kraftig resultatförbättring för hela perioden med ett rörelseresultat EBITDA om 1,7 mkr (-2,0) och +4,5 mkr i bättre rörelseresultat – 2,6 mk (-7,1) mkr jmf med samma period, jan-sept föregående år. Nettoomsättnings-tillväxten för perioden blev 5,4 %.

Vårt rörelseresultat är trots de kraftiga förbättringarna fortsatt negativt, vilket vi jobbar extremt hårt med under sista kvartalet. Vårt förbättringsarbete fortskrider och våra kommunicerade finansiella mål ligger fast. Vi arbetar hårt med rationaliseringar och att utveckla våra processer, vi bygger upp nya produktionsceller och driftsätter nya maskiner. Vi är bättre förberedda än någonsin efter det senaste kvartalet att ta oss an de nya volymer som vi förväntar oss för resten av året och inför 2019. Fjärde kvartalet har också börjat bra, oktober levererar ett positivt rörelseresultat och en bra faktureringsvolym.

Under senaste kvartalen har arbetet med att bygga en stark industrigrupp fortskridit. Vi ligger dock något kvartal efter vår ursprungliga plan men räknar med att vi under 2019 ha tagit in tidigare förseningar. Vår produktionsenhet i Skultuna är nu organiserad på ett bättre sätt och utrustningen har kompletterats eller moderniseras och enheten är klar för att leverera de ökade volymerna som vi har planerat för 2019.

I dag pågår ett intensivt arbete att utveckla vår Gnosjö enhet både vad avser de interna processerna och maskinparken. Under våren har vi uppgraderat våra verksamhetssystem (IATF och ISO), vilket är ett viktigt arbete för vår framtida expansion. Vi har senaste åren haft svårt att få lönsamhet i vissa projekt pga att vissa maskiner inte varit optimala eller effektiva. Under hösten har ett antal helt nya maskiner installerats och driftsatts och ytterligare någon maskin kommer att driftsättas innan året är slut. Detta har kortsiktigt belastat oss men kommer att ge positiv effekt framöver.

Vår orderstock är rejält bättre idag än förra året samma tid och följer vår plan att nå våra finansiella mål 2019. Vi är som alltid beroende av att våra kunder fortsätter att utvecklas på de positiva sätt som skett i år och att våra nya projekt som vi arbetar med kommer att bära frukt.

Projekten från de globala kunderna som vi tecknade avtal med under hösten 2017 tar större och större del av vår produktions-kapacitet i anspråk som planerat Vi har idag 5 stora kunder som ger en bra bas för vår framtida expansion och varje kund står för 10-25% av vår försäljning. Under året har samarbetet fördjupats med våra nyckelkunder, vilket inneburit att vi har ett stort antal nya projekt som vi jobbar med och som vi hoppas skall ge viktiga nya volymer den närmaste åren. Produktmixen är idag väl anpassad till vår produktionsapparat, vilket varit en mycket viktig faktor till den kraftiga förbättringen av rörelseresultatet. Vi är nöjda med förändringstakten men inte nivån. Ett aktivt inköpsarbete och hög automatiseringsgrad är vårt focus för att lyfta gruppen till den nivå som Amnode förtjänar.

Under året har vi gjort några viktiga rekryteringar men framför allt utvecklat befintlig personal. Vi bedömer att stor del av den planerade expansionen kan ske med befintlig personal genom att effektivare använda den nya kapacitet vi har skapat under året.

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:

Sam Olofqvist

VD Amnode AB (publ)

Mobil: 070 550 88 82

E-mail: sam.olofqvist@amsg.seLäs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB