Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-11-23 08:31:53

Hamlet Pharma AB: Kommuniké från Årsstämman i Hamlet Pharma AB

Igår, den 22 november 2018, hölls årsstämma i Hamlet Pharma AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition 

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning sådana de intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017/2018. 


Ansvarsfrihet

Beslutadesatt bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.        


Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 200 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden ska inte erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 

50 000 kronor vardera. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.


Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Bengt Furberg, Bengt Westermark, Christer Köhler samt Helena Lomberg till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (Malmökontoret). Ernst & Young har meddelat att de kommer att utse revisorn Martin Henriksson till huvudansvarig revisor.


Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner 

Beslutades:

- Att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 

- Att antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får uppgå till högst 4 600 000 stycken, motsvarande en utspädning om cirka 15 procent baserat på antalet aktier som för närvarande finns utestående i bolaget. 

- Att emission beslutad enligt bemyndigandet ska, vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med genom kvittning, eller med villkor.  

- Att vid emissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Hamlet Pharma AB 556568-8958

STYRELSEN


För mer information, kontakta

Mats Persson, VD Hamlet Pharma, +46 705 17 67 57
mats.persson@hamletpharma.com


Hamlet Pharma, vars aktier är noterade på Spotlight Stock Market, är ett bolag som bedriver läkemedelsutveckling baserat på ett tumördödande protein-lipidkomplex, HAMLET, bildat av två naturliga och ofarliga molekyler som finns i bröstmjölk. Utvecklingen syftar till att ta fram preparat som primärt ska användas för behandling och prevention av cancersjukdomar. HAMLET dödar effektivt tumörceller men har samtidigt inte visat toxiska effekter i de proof-of-concept studier som gjorts på människa. Substansen har visat behandlingseffekt mot hudpapillom i en placebo-kontrollerad klinisk studie och orsakar utsöndring av döda cancerceller efter injektion i urinblåsan hos patienter med blåscancer. Alpha1H är den syntetiska varianten av HAMLET, som möjliggjort utvecklingen av substans för kliniska prövningar. Alpha1H dödar olika typer av tumörceller och visar behandlingseffekter mot blåscancer i djurmodell. Hamlet Pharma har en pågående klinisk fas I/II studie med Alpha1H på patienter med blåscancer, en svårbotad och kostsam cancerform och avser att utöka sin verksamhet till att omfatta andra cancerformer.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hamlet Pharma AB