Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2018-12-12 13:21:32

Zenergy AB: Zenergy lämnar information med anledning av handelsstopp och Zenergy"s finansiella situation och likviditet

Spotlight Stock Market beslutade under fredagen förra veckan att stoppa handeln i Zenergy’s aktie till följd av osäkerhet kring bolagets finansiella situation och likviditet.

Bolagets likviditet

Koncernens likvida tillgångar uppgår per den 8 december 2018 till 2 052 KSEK. Koncernen har leverantörsskulder om 8 232 KSEK varav ca 4 226 KSEK är förfallna till betalning. Koncernens kundfordringar uppgår till 4 235 KSEK. Bolagets månatliga kostnader uppgår till ca 2 500 KSEK. Sammantaget innebär detta att bolaget befinner sig i en akut likviditetsbrist.

Kontrollbalansräkning

Zenergy AB (publ) har, i enlighet med aktiebolagslagen 25 kap. 13, tagit fram underlag för en kontrollbalansräkning som granskats av bolagets revisor den 11 december 2018 som konstaterat att det egna kapitalet är intakt.

Beslutet att upprätta en kontrollbalansräkning har föranletts av att osäkerhet finns gällande realiseringen och därmed faktureringen av ett antal kundbeställningar på grund av utdragna bygglovsprocesser.

Kapitalbehov och planerad finansiering 

Det finns ett kapitalbehov på ca. 12 MSEK fram till och med februari 2019.

För att lösa detta kapitalbehov har styrelsen för avsikt att eftersöka en bryggfinansiering på 13 MSEK under december 2018. Med den planerade bryggfinansieringen räcker kassan till en bit in på 2019 då december, januari och februari i alt väsentligt förväntas vara månader utan tillverkning i fabriken. När den finansieringen är på plats avser Zenergy att återkomma med en kallelse till extra bolagsstämma där information om nuläge och verksamheten samt beslut om den fortsatta finansieringen kommer ske.

Zenergy har tidigare i sin Q3 rapport förmedlat att likvida medel kommer att frigöras ur balansräkningen för att klara bolagets likviditet. Som ett led i detta har beslut tagits att bl. a sälja fastigheten Illern1 samt personalbostadsfastigheten Berggatan 2 samt de eventuella ytterligare tillgångar som går att sälja för att finansiera den fortsatta driften. Färdigställandet av bostadsfastigheten Illern1 beräknas uppgå till ca 3 300 KSEK. Genom försäljning av koncernfastigheter samt investeringsbidrag kopplat till Illern1 beräknas Zenergy sammantaget erhålla likviditetstillskott om minimum 15 MSEK.

Det finns ett stort intresse av våra energieffektiva och kostnadseffektiva bostäder från såväl stora som mindre fastighetsägare liksom projekt- och fastighetsutvecklare. Efter intensiv och framgångsrik marknadsbearbetning har intresset ytterligare intensifierats efter sommaren. Andra förstärkande faktorer är det statliga investeringsbidraget som ett incitament att stimulera nybyggnation av prisvärda små hyresbostäder liksom av fastighetsmarknadens omställning från bostadsrätter till hyresrätter. Offertportföljen är på högsta nivå hittills i bolagets historia.

En utmaning Zenergy har är att hantera är tidsfördröjningen av förväntade och långt framskridna förhandlade beställningar från potentiella kunder, till tillverkning och fakturering. Detta har gjort att Zenergy tvingats bromsa produktionstakten. När ökning av produktionstakten sker är idag avhängigt bygglov och till dem kopplade beställningar. Bolagets offertportfölj uppgår till ca 900 MSEK varav en bekräftad orderstock på ca 60 MSEK, exkl. avtalad orderportfölj enligt ramavtal med K-Fastigheter AB. Nuvarande orderstock förväntas kunna levereras under Q1/Q2-2019. Lönsamheten i fabriken är beroende av volymproduktion.

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 december 2018.


Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter kan vara värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight är ZENZIP B och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36-121340, info@zenergy.se, www.zenergy.se


För mer information kontakta:

Olle Magnusson – VD, Zenergy AB (publ)

Telefon: 0707 – 61 81 33 E-post: olle.magnusson@zenergy.se  

Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB