Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-01-10 16:18:54

Zenergy AB: Zenergy ansöker om en företagsrekonstruktion

Med hänvisning till pressmeddelandet som publicerades den 12 december 2018 beträffande Zenergy ABs finansiella situation informerar styrelsen härmed att arbetet med att tillförsäkra en brygg-finansiering inte lyckats inom den tid som stått till buds. Med anledning därav avser Zenergy att ansöka om företagsrekonstruktion i syfte att få möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att stärka bolagets kapitalbas och lösa betalningsförmågan på lång sikt. Vidare informerar styrelsen om att i enlighet med ABL 25kap, 13§ har Zenergy ånyo uppdaterat underlagen för fastställande om behov av upprättande av en kontrollbalansräkning, KBR, föreligger. Bolagets revisor har granskat dessa underlag och det finns inget som tyder på att det egna kapitalet inte är intakt. Därför föreligger ingen reell situation för upprättande av en kontrollbalansräkning.

Zenergys utveckling de senaste åren som en följd av marknadens tydliga intresse för Bolagets produkter, har emellertid varit kapitalkrävande, vilket nu resulterat i betalningssvårigheter som måste hanteras. Bolagets betalningssvårigheter innebär att skulder inte kan betalas i den takt de förfaller till betalning. Det innebär dock inte att Bolagets ledning även gör bedömningen att betalningsoförmågan är bestående på sätt som innebär obestånd. För närvarande är det inte möjligt för Bolaget att finansiera verksamheten genom externa tillskott av kapital men avsikten är att finna en sådan finansieringslösning under rekonstruktionstiden.

Styrelsen kommer att förstärkas under 2019 med specifik branschkunskap genom att nedan personer adjungeras in i styrelsearbetet intill ordinarie årsstämma den 6 maj 2019;

-Stefan Attefall, fd. Bostadsminister med bred anknytning inom branschen
-Johan Lind, fd. VD Hökerum Fastigheter AB, representerar Hökerum Gruppen
-Christian Brännström, med erfarenhet från ledande befattningar inom industriell husbyggnation

Vi har en stark tro till att med den kapacitet och erfarenhet vi förstärker styrelsen med kommer att ge det nödvändiga stöd som krävs inför utveckling av bolaget under 2019 och framåt.

Styrelsen Zenergy AB (publ)

För mer information kontakta:
Johan Olofsson – tf VD, Zenergy AB (publ), Telefon: 0765 – 38 41 17, E-post: johan.olofsson@zenergy.se

Denna information är sådan information som Zenergy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 januari 2019.

Om Zenergy
Zenergy grundades 2009 och är en ledande aktör i utvecklingen av bostäder och andra byggnader baserade på modulär arkitektur. Bolagets patenterade ZIP-Element gör det möjligt att tids- och kostnadseffektivt färdigställa trivsamma bostäder och andra typer av fastigheter med hög kvalitet som uppfyller stränga EU-regelkrav inom energieffektivitet, brandsäkerhet och fuktresistens. Zenergy håller för närvarande på att skala upp verksamheten och har under 2017 tecknat avtal med ledande bostadsbolag som Wallenstam och K-Fastigheter.

Samarbetet med K-fastigheter kan vara värt ca 700 MSEK under en femårsperiod. Samarbetet genom ramavtalet med Karlsson Equity Holding AB och beställningsåtagandena är villkorat av att ett första byggprojekt om 26 lägenheter i Ödåkra blir godkänd vid slutbesiktning.

Handelsbeteckningen för aktien på Spotlight Stock Market är ZENZIP och ISIN-koden är SE0005705589.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +46 36 121 340, info@zenergy.se, www.zenergy.se Läs mer hos Cision
Läs mer om Zenergy AB