Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-02-27 10:44:40

Amhult 2 AB: Månadsrapport februari, 02-2019

Den 18 februari hade vi årets första styrelsemöte i Amhult 2. Bland annat godkändes bokslutskommuniké för 2018 vilken publicerades den 22 februari.

Konstateras kan att nettoomsättning uppgick för räkenskapsåret 2018 till 33 987 (29 702) TSEK. Årets resultat efter skatt är 49 542 (54 795) TSEK. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 7,23 (8,00) kr per aktie. Substansvärde per aktie är 82,26 (75,02) kr. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), per aktie är 92,22 (84,07) kr. Med hänsyn tagen till koncernens investeringsbehov inför byggnation av Amhult Centrum, etapp II föreslår styrelsen ingen utdelning.

2018 har varit ett mycket intensivt år där våra satsningar har genererat fina gett resultat för året och bådar gott för framtiden. Amhult 2 med sin erfarenhet av fastighetsförvaltning och byggnation av både bostäder och lokaler på en av landets främsta tillväxtmarknader, Göteborg, erbjuder en god och samlad kompetens som genererar produkter som efterfrågas av marknaden. Vår affärsmodell står fast och vi bedömer att vi genom att fortsatta bebygga våra fastigheter i väl projekterad och hårt styrd produktion tillsammans med ett enträget arbete för att utveckla vårt bolag och arbeta med nya markförvärv har bolaget goda förutsättningar till lönsam tillväxt, vilket bland annat visar sig i att vi har inga vakanser och en uthyrningsgrad om 100%. Resultatet för 2018 om 49 542 Mkr är ett gott kvitto på att Amhult 2:s verksamhet fungerar mycket bra och att vår lönsamhetsutveckling ökar från år till år. Det jag särskilt vill lyfta fram är det faktum att resultat före värdeförändringar fastigheter har ökat med 31% till 16 526 Mkr, tillsammans med balanserad finansiell risk ger detta förutsättning för vår värdetillväxt.

Avseende finansieringsriskerna kopplat till omvärldens instabilitet med ekonomiska förutsättningar, krig, terror och klimathot och slutligen ränteläget, är min bedömning att dessa faktorer måsta alla bolag arbeta med, men att det liksom föregående år finns goda möjligheter för finansiering och kapital för sunda projekt och för sunda bolag med gott affärskunnande, likviditet och soliditet. Under 2019 kommer vi att bibehålla en hög aktivitet i bolaget, och fortsatt fokusera på en effektiv och hållbar förvaltning, och investera i kommande kvarter. Vårt mål är fortsatt två kvarter i produktion och ett under projektering.

För Er som är intresserade har Finwire kommenterat resultatet på AktieTorgets hemsida. Ni hittar länken i nedan: https://www.spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel? id=22576&publisher=371

Under februari månad har Stadsbyggnadskontorets nya översiktsplan som befinner sig i samrådsfasen varit utställd på biblioteket i Torslanda. En kommunal översiktsplan är ett dokument som långsiktigt visar vad staden vill med detta område. Den översiktsplan som just nu befinner sig på samråd är Amhult framlyft som en tyngdpunkt och en viktig centrumplats i Göteborg, med god potential för befintligt befolkningsökning och med utbyggd kollektivtrafik och centrumfunktion. Torslanda betecknas som en stadsdel som fortsatt kommer att växa.

Vi är också inne på sluttampen med arbetet av årsredovisning 2018. Denna skall gå till tryck inom de närmaste dagarna och kommer att finnas tillgänglig digitalt från och med den 28 mars.

Avslutningsvis besökte vi måndag den 25 februari Stockholm där vi på ett Investerarmöte arrangerat av Aktiespararna besökte Hotell Anglais och presenterade vårt bolag. Presentationen kommer senare att läggas upp på vår hemsida.

På återhörande.
Maria Nord Loft
VDAmhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB