Nyheter | Spotlight

Reports

Publicerat: 2019-02-27 15:50:22

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 3 2018/2019

 FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 3 2018/2019

1 oktober - 31 december 2018. 

Totala intäkter uppgick till 5 490 (4 584) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 712 (1 522) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 700 (1522) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 536*(1 168) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,080* (0,175) SEK.

Under det tredje kvartalet uppgick den organiska omsättningstillväxten till 19,8 procent.

FINANSIELL ÖVERSIKT APRIL -  DECEMBER 2018/2019

1 april - 31 december 2018. 

Totala intäkter uppgick till 14 216 (12 336) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 2 193(3 955) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 1 919 (3 955) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 1 456(3 043) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,218* (0,456) SEK.

* Sociala avgifter för aktiegåva tillhör inte den löpande verksamheten och är därmed en extraordinär kostnad. Under det tredje kvartalet 2018/2019 belastades rörelseresultat med sociala avgifter på 12 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda. Under perioden april-december 2018/2019 belastades rörelseresultatet med sociala avgifter på 274 TSEK på grund av överlåtelse av aktier vederlagsfritt från bolagets huvudägare till bolagets anställda.

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 

Inga väsentliga händelser under perioden.  

HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET

Bolaget kommunicerade till marknaden den 23 januari 2019 att bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein avser att som gåva vederlagsfritt överlåta del av sitt aktieinnehav till de anställda i bolaget på villkoret att överlåtelse sker endast till sådana anställda som kvarstår i anställningen i minst tre år efter avtal om överlåtelse träffats. Huvudägarna har tidigare ingått avtal med flera av bolagets anställda om överlåtelse enligt liknade villkor, vilket kommunicerats i pressmeddelande den 7 juli 2016. Gåvovärdet uppgår per dagens kursdatum totalt till ca 1 MSEK. Enligt skatterättsliga regler innebär gåvan att bolaget beskattas för sociala avgifter på värdet av aktierna som de anställda tillgodogör sig genom gåvan när aktierna tillträds vilket beräknas ske under februari-juni 2022.

Bolaget kommunicerade till marknaden den 30 januari 2019 att bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein har enligt plan den 15 januari 2019 och 28 januari vederlagsfritt överlåtit 41 666 aktier vardera(tillsammans 83 332 aktier) till bolagets CTO Oscar Wennerström. Bolaget kommer belastas med sociala avgifter under januari månad på cirka 141 TSEK då transaktionerna skattemässigt behandlas som löneförmån. Bolaget har kommunicerat om gåvan tidigare, senast den 2 januari 2018, och är bestämt sedan innan bolagets notering 27 juni 2016.

VD HAR ORDET

Det tredje kvartalet, oktober-december 2018, resulterade i en tillväxt på 19,8 procent dock med en negativ vinstutveckling. Vinstmarginalen har sjunkit till alldeles för låga nivåer framförallt på grund av för höga lönekostnader, dvs för stor personal på denna omsättning. Sammanfattat har vi finansierat tillväxten för dyrt, vi har för många anställda inom tillväxtorienterade roller(säljare, rekryterare, osv).

Det tredje kvartalets vinstmarginal på cirka 10 procent är tok för lågt och vi arbetar nu med att förbättra lönsamheten till historiska nivåer. Ambitionen är självfallet att effektivisera tillväxten, dvs. högre intäkter per anställd. Tidigare har vi beräknat att lönsamheten skulle förbättras under det tredje kvartalet, tråkigt nog felaktigt. Vi står fast i att vår lönsamhet kommer så småningom att förbättras avsevärt med en stark omsättningstillväxt. Detta tror vi kommer att synliggöras i kvartalet april-juni 2019.

Vi upplever fortfarande en god efterfråga av bolagets tjänster, dock inte lika stark som senaste åren vilket känns naturligt med tanke på tidigare års starka konjunktur.

Det positiva med det tredje kvartalet är att vi nu har en större omsättning och beräknar fortsätta ha en stark omsättningstillväxt. Nu fortsätter vi arbetet med att förbättra Provide IT.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB


ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2018-12-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2018/2019 -        2019-05-29


REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR. 

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB(publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019. För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se


Om bolaget
Provide IT Sweden AB (publ) är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB