Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-03 08:45:00

Emotra AB: Emotra erhåller godkänt patent i USA

USA är en av Emotras framtida marknader som är prioriterat. Bolaget har tidigare meddelat att man sökt patent inom EU, USA, Kanada och Japan som erhållits i Sverige och Japan. Nu har patentmyndigheten i USA meddelat att Emotras amerikanska patentansökan ”US Application No. 15/024,908” har godkänts.

Amerikanska patentverket har meddelat godkännande för Emotras ansökan nr 15/024,908 ”A DEVICE FOR USE IN THE EVALUATION OF SUICIDE RISK”. Patent kommer att meddelas den 21 maj, 2019, som U.S. Patent No. 10,292,636. Sedan tidigare har ansökan godkänts av Patent & Registreringsverket, PRV, i Sverige och av Japanska patentverket. Bolaget väntar alltjämt på besked från övriga patentmyndigheter, eftersom samtliga ansökningar fortfarande är under behandling från berörda myndigheter.

VD, Daniel Poté konstaterar

”Att patentet nu har godkänts i USA är av stor betydelse för oss i Emotra. Vi har egentligen aldrig erhållit några allvarliga invändningar mot vår patentansökan från någon patentmyndighet. Vissa påpekande från amerikanska myndigheter har föranlett smärre justeringar av första patentkravet och nu har alltså myndigheten godkänt patentet. I nuläget fokuserar vi på att komma igång i ett antal större städer inom EU men längre fram kommer USA, Japan och Kanada att bli viktiga marknader för vår metod.

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019.


Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se


Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 88, 433 63 Sävedalen

Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Emotra AB