Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-20 15:31:08

Hybricon Bus System AB: Kommuniké från årsstämma i Hybricon

Martin Rogersson valdes till ordförande att leda årsstämman.

Vid stämman var 56 356 194 aktier av totalt 153 956 675 aktier representerade på årsstämman vilket motsvaras av 37% av rösterna.

Fastställande av årsredovisning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa årsredovisningen samt disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Styrelse, revisorer och arvoden
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter.

Stämman beslutade om val av styrelse genom omval av Martin Rogersson och Leif Herlitz, Gert Norrevik samt Erik Albinsson. Martin Rogersson omvaldes till styrelseordförande. 

Deloitte AB omvaldes till revisor, med Anders Rinzén som påskrivande revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå till styrelseordförande med 100 000 kr samt till var och en ledamot 50 000 kr. Arvode till revisor beslutades att fastställas till enligt offert för revisionsuppdraget och för övriga ärenden enligt löpande räkning. Vidare beslutades det att arvodet ska räknas upp utifrån konsumtprisindex med första jämförelseperiod maj 2019.

Stämman beslutade att välja Fredrik Jonsson och Joakim Larsson till valberedning. 


För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, VD, tel +46 (0)70 533 37 06, epost johan.suup@hybricon.se eller
Dennis N Jensen, Ekonomichef & IR ansvarig, +46 (0)705 73 22 78, epost dennis.jensen@hybricon.se
www.hybricon.se 


Hybricons affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging®elbussar, samt därtill hörande eftermarknadstjänster. Hybricon bedriver egen produktion av strategiskt viktiga delar. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB