Nyheter | Spotlight

Reports

Publicerat: 2019-05-23 15:00:33

Amnode AB: Delårsrapport januari - mars 2019

Januari - mars

  • Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK (19,5)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (0,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 MSEK (-1,2)
  • Resultat efter skatt blev 0,3 MSEK (-1,5)
  • Resultat per aktie blev 0,00 SEK (-0,01).
  • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 29,1 % (31,0)
  • Eget kapital per aktie uppgår till SEK 0,06 (0,11).

Väsentliga händelser under perioden

  •  Styrelsen beslutade den 25 februari 2019 att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 23 maj 2018, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Händelser efter balansdagen

  •  Amnode tillfördes genom emissionen ca 12,5 mkr före avdrag för emissionskostnader om cirka 2,9 mkr. Emissionen medför en ökning av aktiekapitalet om 12 558 623 kr. Totalt tecknades 251 172 460 aktier till en teckningskurs om 0,05 kr. Efter det att emissionen registrerats har Amnode totalt 565 178 327 aktier.

Vår aktie

  •  Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för kvartal 1 2019, var per aktie 0,07 SEK (2 425 avslut).

Nyckeltal

Se bifogad rapport

Glädjande är att vårt rörelseresultatet är positivt för första gången på många år. Det är svårt att minnas när företaget senast kunde leverera en rapport med svarta siffror. Detta är en viktig indikation att vi är på rätt väg, men vi har fortfarande en utmanande resa innan vi har skapat det företag vi eftersträvar. Kvartalet visar en positiv EBITDA om 1 650 ( 170 ) Tkr, vilket är väsentligt bättre än budget, dock bedömer vi att andra kvartalet kommer att vara utmanande pga ett ökande antal nya projekt som skall startas upp samt färre arbetsdagar i perioden. Under första kvartalet har vi dock närmat oss vårt långsiktiga mål om en EBITDA marginal på 12% .

Det positiva resultatet är effekten av flera års hårt arbete och där de nya projekten har produktionssatts allt eftersom, vilket även har skapat en omsättningsökning om 10% jämfört med första kvartalet 2018. Det har varit viktigt att hitta den produktmix som passar företagets produktionsapparat bäst vilket inneburit att ett antal produkter fasats ut under en period vilket på lång sikt har hjälpt till att nå målet om en förhöjd automatiseringsgrad och därigenom en förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft för gruppen.

Under perioden har vi installerat och kört igång ett antal nya automat- och längdsvarvar vilka kommer att vara viktiga i företagets planerade utveckling, den här typen av aktiviteter kräver dock mycket mantid i form av utbildning som också lett till övertid vilket är huvudorsaken till att kvartalets personalkostnader ökat jämfört med samma period 2018.

Under slutet av 2018 och Q1 2019 har vi noterat en rejäl ökning av förfrågningar från våra nyckelkunder och vi har tecknat ett antal viktiga kontrakt, vilket innebär att vi nu har fyllt kvoten av nya projekt för innevarande år och att vi nu måst flytta focus till våra interna processer. Produktionsstörningarna har under kvartalet varit rimliga med tanke på infasningen av de nya projekt som kommunicerades under 2018. Vi ligger nu i stort sett i fas med våra leveranser trots allt dubbelarbete och att mycket resurser allokerats för att starta upp nya produkter samt igångsätta nya utrustningar snabbast möjligt. Vårt kvalitetssystem har succesivt uppgraderats till den högsta nivån, vilket i stort sett endast bilindustrin kräver och är en viktig investering för framtiden. Detta tillsammans med vår redan höga produktkvalitet har varit en viktig orsak till det ökande intresset från såväl nya som gamla kunder.

Orderläget är fortsatt gott och vi räknar med en förstärkning av orderstocken under kommande månader. Med ett generellt lägre kostnadsläge ser vi fram mot en fortsatt resultatförbättring de återstående kvartalen för 2019. Även om vi tyvärr inte kan göra mycket åt priset på våra viktigaste råvaror, koppar och zink, som tillsammans med svängningar i dollar/svenska kronan påverkar vår kostnadsbild kraftigt, speciellt i vår verksamhet i Skultuna.

Under april avslutades företrädesemissionen som tecknades till 80%. Detta likviditetstillskott kommer att var en viktig hjälp i vår planerade expansion. Viktigt nu är att vi blir duktigare på att omsätta vårt lager, så att den nya likviditeten kan användas för nya maskiner och framtida projekt.”

Sam Olofqvist, VD och koncernchefLäs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB