Press release from Companies

Publicerat: 2019-05-29 12:16:46

PExA AB: Kommuniké från årsstämman i PExA AB

Aktieägarna i PExA AB har idag den 29 maj 2019 hållit årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Resultat- och balansräkningar samt föreslagen resultatdisposition fastställdes. Beslutades vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.
Ansvarsfrihet beviljades för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
Omval skedde av ordinarie styrelseledamöterna Claes Holmberg, Lena Kajland-Wilén, Anna-Carin Olin, Jan Pilebjer och Roy Jonebrant samt av styrelsesuppleanten Anders Waas.
Till revisor omvaldes Ernst & Young AB representerat av auktoriserade revisorn Andreas Mast.
Styrelsearvodet fastställdes till 46 500 kr (1 prisbasbelopp), för oberoende ledamoten Roy Jonebrant.
Revisorerna skall erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelse att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningen, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara ett belopp om högst 2 500 000 euro (total emissionslikvid).
Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske genom kvittning, eller eljest med villkor.
Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara ägarspridning.
Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital för marknadsföring och vidareutveckling av bolagets metod för insamling av biologiskt material från utandningsluften.
Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.


För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se


PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PExA AB