Reports

Publicerat: 2019-05-31 11:56:23

Transferator AB: Delårsrapport - 1 januari - 31 mars 2019

3 MÅNADER, JANUARI-MARS

  • Koncernens omsättning uppgick till 8,2 (9,9*) Mkr.
  • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,0 (-0,5*) Mkr.
  • Avskrivningar uppgick till -1,0 (-1,0*) Mkr.
  • Nettoresultatet blev -1,0 (-1,6*) Mkr.
  • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 39,8 Mkr.
  • Substansvärdet uppgick till 92,9 Mkr; 0,96 kronor per aktie.

Koncernens omsättning uppgick till 8,2 Mkr för första kvartalet, en minskning med 1,7 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år och förklaras sin helhet av att omsättning i sålda verksamheter finns med i föregående års siffror. Rensat för sålda verksamheter ökade omsättningen med 0,3 Mkr i Koncernen. Resultatmässigt blev EBITDA 1 Mkr (-0,5) för kvartalet. Nettoresultatet blev -1,0 Mkr (-1,0) såsom en följd av planenliga avskrivningar samt orealiserade nedskrivningar på finansiella tillgångar.

Under perioden tillfördes Bolaget totalt 21,7 Mkr genom optionsinlösen av utestående teckningsoptionsserier. Antalet utestående aktier ökade genom detta till totalt 96 207 374 stycken. Värdepappersportföljens bokförda värde uppgick till 70,9 Mkr, en marginell minskning från årsskiftet, och cirka 90% utgörs av onoterade innehav. Under kvartalet genomförda optionsinlösen bidrog till en positiv nettoskuldsättning i koncernen vilket påverkade substansvärdet, som ökade till 0,96 kronor per aktie.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2019.


För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com


Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB