Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-13 10:23:34

ECOMB AB: Kommuniké från Årsstämma 2019-06-10

Ett axplock från Årsstämman i ECOMB AB (publ);

¤ Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning

¤ Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret

¤ Stämman beslöt att vinsten enligt den fastställda balansräkningen skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ingen aktieutdelning.

¤ Stämmans val av ordinarie styrelseledamöter;

-       Göran Ernstson, extern (omval)

-       Ulf Hagström (omval)

-       Eric Norelius (omval)

-       Lars Sjödin, extern (omval)

-       Martin Ridderheim, extern (omval)

Göran Ernstson valdes som ordförande.

Martin Ridderheim och Lars Sjödin är bolagets oberoende ledamöter.

Inga suppleanter valdes.

¤ Stämmans val av revisor;

-       Johnny Svenander (omval)

¤ Stämmans val av revisorssuppleant;

-     Henric Larsolle (omval)

¤ Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av högst 21.153.998 stycken aktier. Bemyndigandet omfattar även emission av teckningsoptioner och konvertibler som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner och konvertibler får ske utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning för emitterade värdepapper kan ske antingen kontant eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor.


För ytterligare information, kontakta:

Ulf Hagström VD ECOMB AB (publ)

Telefon: 08 - 550 125 50

E-post: ulf@ecomb.se


Kort om ECOMB AB (publ):

ECOMBs kärnverksamhet är att sälja och leverera tekniska lösningar, företrädesvis det egenutvecklade Ecotube-systemet, för att förbättra prestanda och minska utsläpp, t.ex. kväveoxider (NOx), från fastbränsleeldade pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn på den internationella marknaden. I dotterbolaget Ocean Recycle ska vindturbiner utnyttjas för framdrift av fartyg, samtidigt som genererad el utnyttjas för selektiv syresättning av övergödda sjöar och hav med döda bottnar. ECOMB grundades 1992 och har ca 1000 aktieägare. Aktien är noterad på Spotlight Stockmarkets lista. Bolaget är lokaliserat i Stockholms län.

Läs mer hos Cision
Läs mer om ECOMB AB