Nyheter | Spotlight

Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-14 13:28:14

Amnode AB: Amnode Årsstämmokommuniké 2019

Årsstämma 2019 har avhållits den 13 juni 2019 i Amnode AB hos dotterbolaget AM Stacke Group i Gnosjö. Stämman leddes av styrelseledamoten Michael Lindström och 16 aktieägare var representerade på stämman, representerande 27,7 % av aktier och röster i Bolaget. Framlagd årsredovisning 2018, revisionsberättelse och styrelsens förslag enligt kallelsen behandlades och antogs i sin helhet.

Årsstämman beslutade att;

-          fastställa 2018 resultat- och balansräkning för moderbolag och för koncernen och att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2018.

-          ingen utdelning skall lämnas och att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning.

-          till styrelse intill slutet av nästa årsstämma omvaldes de tre ledamöterna Lars Save, Lasse Delin och Sam Olofqvist att utgöra bolagets ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma. Inga suppleanter valdes. Stämman omvalde Lars Save som ordförande för styrelsen.

-          anta riktlinjer enligt styrelsens förslag om ersättningar till ledande befattningshavare

-          ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma med de begränsningar som följer av bolagets bolagsordning. Idag finns totalt 565 178 327 aktier i Amnode AB

Gnosjö 13 juni 2019

Styrelsen

Frågor till ordf. Lars Save, 070 590 18 22, eller vår nya hemsida www.Amnode.se

Koncernen Amnode består av det noterade moderbolaget Amnode AB, ett rörelsedrivande dotterbolag AM Stacke Group AB, Gnosjö med sina tre dotterbolag Stacke Mattssons AB, SGV Forging in Skultuna AB och Stacke Sourcing AB.Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB