Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-17 16:17:28

PharmaLundensis AB: Publicering av emissionshandlingar och start av teckningstid

PharmaLundensis Memorandum och Anmälningssedel för teckning av units utan företräde publiceras idag och kan laddas ner från Bolagets, Spotlight Stock Markets samt Mangolds hemsidor:

www.pharmalundensis.se

www.spotlightstockmarket.com

www.mangold.se

Styrelsen för PharmaLundensis AB (publ), org. nr 556708-8074, beslutade den 9 maj 2019, vilket bekräftades genom årsstämmobeslut 2019-06-11, att genomföra en företrädesemission av högst 1 018 207 units. Varje unit består av 3 nya aktier och 2 teckningsoptioner med teckningskursen 6 kronor per unit, motsvarande en teckningskurs per aktie om 2 kronor. Varje befintlig aktie berättigar till 1 uniträtt och 22 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Teckning sker med företräde för befintliga aktieägare. Handel med uniträtter pågår under tiden 17 juni 2019 – 27 juni 2019. Teckningstiden för emissionen är 17 juni – 1 juli 2019. Teckning av units utan stöd av uniträtt sker i poster om 250 units för 1 500 kronor. Efter betalning bokas BTU (betald tecknad unit) ut på angivet konto. Handel med BTU pågår 17 juni 2019 tills dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Därefter byts de ut mot aktier och teckningsoptioner. Vid full teckning tillförs PharmaLundensis ca 6.1 MSEK före emissionskostnader, vilka förväntas bli ca 250 000 kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 4.1 MSEK före emissionskostnader.

Aktieägare med direktregistrerade innehav kommer att från Euroclear erhålla emissionsredovisning med inbetalningsavi för teckning av units med företräde. Om aktierna i stället är förvaltarregistrerade sker teckning med stöd av uniträtter genom respektive förvaltare och i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Memorandum och övriga emissionshandlingar kan laddas ner enligt ovan. Inga postutskick görs denna gång.


För ytterligare information:

Dr Staffan Skogvall

VD

Telefon: 046-13 27 80

E-post: staffan.skogvall@pharmalundensis.se


PharmaLundensis affärsidé är att utveckla och sälja nya, effektiva läkemedel mot lungsjukdomarna KOL och kronisk bronkit baserat på en ny verkningsmekanism. Vidare erbjuder Bolaget EcoFilter som är ett system för att eliminera utsläpp av läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier från sjukhusens avloppssystem.

Läs mer hos Cision
Läs mer om PharmaLundensis AB