Press release from Companies

Publicerat: 2019-06-27 15:01:18

OmniCar Holding AB: Kallelse till extra bolagsstämma i OmniCar Holding AB

Aktieägarna i OmniCar Holding AB (”Bolaget”), 559113-3987, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 23 juli 2019 klockan 09:30 i MAZAR SET Revisionsbyrås kontorslokal, Terminalgatan 1 i Helsingborg. Inregistreringen börjar klockan 09:00.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 Juli 2019.

dels                anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 17 Juli 2019.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget per e-post till: hh@omnicar.dk, eller per brev till: OmniCar Holding AB, c/o MAZARS SET Revisionsbyrå, Terminalgatan 1, 252 78 Helsingborg. Vid anmälan vänligen uppge namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan. 

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 Juli 2019 (sådan registrering är tillfällig).

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på Bolagets webbplats, www.omnicar.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos Bolaget eller beställas enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till xx  stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.      Öppnande av stämman

2.      Val av ordförande vid stämman

3.      Upprättande och godkännande av röstlängd

4.      Godkännande av dagordning

5.      Val av en eller två justeringspersoner

6.      Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.      Val av styrelse

8.      Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Val av nya styrelseledamöter (Punkt 7)

Aktieägare representerande cirka 58 procent av rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att nedanstående ledamöter nyväljs till styrelsen:

  • Styrelseordförande, Mikkel Andreas Lippmann
  • Styrelseledamot, Thomas Bendik-Poulsen

Nedanstående styrelseledamöter har på egen anmodan lämnat sina platser till förfogande:

  • Styrelseordförande, Jens Aaløse
  • Styrelseledamot, Jesper Aagaard

Styrelsen eller en av styrelsen utsedd part har rätt att besluta om eventuella mindre förändringar av bolagsstämmans beslut som kan vara nödvändiga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen.

____________

Helsingborg i juni 2019

OmniCar Holding AB (publ)

StyrelsenLäs mer hos Cision
Läs mer om OmniCar Holding AB