Press release from Companies

Publicerat: 2019-07-18 09:00:00

Jojka Communications AB: Delårsrapport Q2 2019

Siffror i sammandrag

Januari – juni 2019 

Januari – juni 2019 jämfört med motsvarande period 2018:

 • Nettoomsättning: KSEK 9 600 (KSEK 10 404)

 • Resultatet efter finansiella poster: KSEK – 287 (KSEK - 61)             
  (Resultatet 2018 innehåller engångsposter om cirka -200 Ksek hänförliga till rekrytering och specifika kundrelaterade projekt)

 • Resultatet per aktie*: SEK -0,03 (SEK -0,006)
  * Beräknat på 9 577 366 aktier


April- juni 2019

Andra kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal 2018:

 • Nettoomsättning: KSEK 4 924 (KSEK 4 882)
 •  Resultatet efter finansiella poster: KSEK - 170 (KSEK -112)*
  (Resultatet för andra kvartalet 2018 innehåller engångsposter om cirka -200 Ksek hänförliga till rekrytering och specifika kundrelaterade projekt)

 • Resultatet per aktie: SEK – 0,018 (SEK - 0,01)
  * Beräknat på 9 577 366 aktier

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Omsättningen för de två första kvartalen uppgår till 9,6 Msek att jämföras med 10,4 Msek för motsvarande period 2018, dvs, en minskning med 7,7%. För Q2 isolerat ligger vi på 4,92 Msek mot 4,88 Msek för motsvarande period förra året, det vill säga en marginell ökning om 0,8%. 

Rörelseresultatet före avskrivningar för de två första kvartalen ligger på -28 Ksek och resultat efter avskrivningar på -273 Ksek. att jämföras med 247 Ksek samt -47 Ksek motsvarande period föregående år.

Vi har tidigare under året informerat om de tre faktorer som bromsat utvecklingen för oss. Den första var förseningen av utvecklingsarbetet med den nya plattformen, den andra var regleringen av spelmarknaden och den tredje var att vi som bolag valt en strategi att inte konkurrera med pris utan istället fokusera på att sälja de mervärden vår plattform skapar.  Dessa faktorer har påverkat bolagets tillväxt och lönsamhet negativt under de första kvartalen och inneburit mycket arbete och hårda prioriteringar för att vrida bolaget tillbaka i rätt färdriktning.

Vi har trots utmaningarna ovan gjort stora framsteg inom de branscher vi har som huvudfokus, nämligen e-handel och hotell. Under våren har vi tagit in flera nya e-handelskunder baserat på vår nya funktionalitet. Dessa kunder har vidimerat att vår produkt skapar helt nya möjligheter för dem att uppnå deras mål vad gäller slutkonsumentens kundresa.

Hotellbranschen står inför en stor digital omställning för att anpassa sig till de markands-förutsättningar som kommer gälla framöver. Vi är övertygade om att vår plattform med dess användarvänlighet och möjlighet att skala upp funktionalitet efter behov ligger helt rätt i tiden för att spela en avgörande faktor i denna förändringsprocess.

Hotell har stora behov av kommunikation innan, under samt efter gästernas vistelse. Även för hotell handlar det om att skapa en för gästen positiv kundresa. Vi har inlett ett strategiskt samarbete med en aktör med många års erfarenhet av branschen, hen kommer kunna bidra med mycket kunskaper och värdefullt stöd i försäljningsprocessen. 

Sammanfattat har första halvåret 2019 varit en tuff period med externa utmaningar och nödvändiga interna beslut. Den grund vi nu ska bygga ifrån är stabil där intäkterna kommer ifrån många aktörer inom våra prioriterade branscher. Intäkterna ska nu växa när vi fokuserar på att få in fler kunder med högre marginaler. Det är tydligt att vår plattform passar växande branscher som vill bygga framtidens kundresa mot slutkonsumenten. Nu kan vi vända blad och blicka framåt mot en mycket spännande framtid.

I höst fortsätter arbetet med att stärka vår position på marknaden genom att bygga fler integrationer mot system som passar in i vår portfölj. Den första integration vi byggde mot marknadens ledande e-mailplattform har varit mycket lyckad. Både kunder vi haft sedan tidigare och nya kunder nyttjar integrationen och får på så sätt ett kraftfullt system till ett mycket förmånligt pris. Detta är ett bevis på att vägvalet vi tog med att skapa en plattform som är byggd för att samarbeta med andra system var helt rätt. 

Ett mål för hösten är att finna en samarbetspartner med värdefull kunddata som är relevant att spegla till vår segmentering som en ytterligare dimension för att förbättra träffsäkerheten beroende på vart konsumenten befinner sig i kundresan. 

Syftet med integrationerna är att tillsammans med våra samarbetspartners kunna erbjuda en för kunden skalbar lösning som fullt utbyggd kan konkurrera mot större mer avancerade lösningar vad gäller funktionalitet. Fördelen för kunden blir att kostnadseffektivt kunna skala sin verksamhet utan att behöva ta stora engångsinvesteringar.

Under hösten kommer vi även lägga stort fokus på rekrytering för att börja bygga upp en stark organisation där vi inledningsvis kommer rekrytera nyckelpersoner inom försäljning och utveckling. 

Önskar alla aktieägare en trevlig sommar! 

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Dalebrant

Väsentliga händelser under perioden

 • 5 nya avtal tecknades där vår nya funktionalitet var avgörande för kundens beslut

 • Uppdaterat hemsidan för att beskriva den nya funktionaliteten

 • Paketerat om tjänsterna och priserna på hemsidan

 • Bolagsstämma har hållits

Väsentliga händelser efter perioden utgång

 • Nedläggning av Jojka Survey (Har ej någon påverkan på resultat framåt)

 • Färdigställd uppgradering av kortlänk funktionalitet

Övrig information

Nyckeltal
(KSEK) Jan-jun2019 Jan-jun2018
Nettoomsättning 9 600 10 404
Rörelseresultat (EBIT) - 273 -47
Resultat efter finansiell poster - 287 -61
Soliditet, % 56 56
Antal aktier, st 9 577 366 9 577 366
Resultat/aktie, SEK -0,03 -0,006
Eget kapital/aktie, SEK 0,37 0,35

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Total omsättning

Soliditet Eget kapital 

Resultat per aktie Resultat efter finansiella poster/antal aktier

Eget kapital per aktie Eget kapital i relation till antalet aktier i slutet av perioden

Aktien och aktieägare

Jojka Communications AB (publ) listades den 18 juli 2007 på AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Antalet utgivna aktier uppgår till 

9 577 366. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Aktien handlades till lägst 1,71 SEK och högst 2,74 SEK. 

Personal

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 2 heltidstjänster.

Bolagsstruktur

Jojka Communications AB är ett publikt aktiebolag. 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Jojka Communications AB revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q3 2019-10-25

För ytterligare information

VD Fredrik Dalebrant, mail fredrik.dalebrant@jojka.comLäs mer hos Cision
Läs mer om Jojka Communications AB