More from the company

Publicerat: 2020-02-27 11:04:18

Amhult 2 AB: Månadsrapport februari, 02-2020

Den 17 februari avhölls styrelsemöte i Amhult 2 och den 21 februari publicerades vår bokslutskommuniké där intäkter för räkenskapsåret 2019 uppgick till 46 813 (33 752) TSEK och årets resultat efter skatt är 20 327 (49 542) TSEK. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,97 (7,23) kr per aktie och substansvärde per aktie är 85,23 (82,26) kr. Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), per aktie är 95,83 (92,22) kr. Med hänsyn tagen till koncernens investeringsbehov inför byggnation av Amhult Centrum, etapp II föreslår styrelsen ingen utdelning.

2019 har varit ett år som har krävt mycket arbete och att vi kan redovisa fyra kvartal som inneburit fortsatt tillväxt är mycket tillfredsställande. Resultatet om 20 237 Mkr är ett gott kvitto på att Amhult 2:s verksamhet fungerar bra. Det jag särskilt vill lyfta fram liksom föregående år är det faktum att resultat före värdeförändringar fastigheter har ökat till 21 283 (16 526) TSEK. Vi har under året fokuserat på bland annat projektutveckling av ytor inom befintligt bestånd, och med projektering och byggnation av nya fastigheter i vår portfölj och under 2019 har vi färdigställt kvarter Luftseglaren II med 36 bostäder och påbörjat byggnation av Kvarter India, 96 bostäder planerade som hyresrätter. 

Det gladde oss mycket att en av våra många aktieägare hörde av sig med en egen kommentar till resultatet. Jag tar mig friheten att citera:

"Gratulerar till ännu ett fantastiskt kvartal!!!

Förutom till den konkreta tillväxt ni själva dagligen ser i området, så vittnar också kvartalets siffror om ngt alldeles fantastiskt.

-    Omsättningsökning på 42%
-    Driftnettoökning på 60% och en all time-high marginal på 70%
-    Rörelseresultatökning på 65% och en ökning på 60%"

Att skapa resultat är en del av den strategi och det långsiktiga arbete som pågår i Amhult 2; att bygga ett starkt bolag och att från år till år arbeta för en utveckling av verksamheten och dess förutsättningar. Vår tryckta årsredovisning med tillhörande värderingsunderlag kommer att publiceras den 23 mars 2020 och då finnas tillgänglig på vår hemsida www.amhult2.se för er som vill läsa mer om detta arbete och fördjupa er i fastighetsvärderingarna.

I övrigt pågår arbetet med Kv. India med en personalstyrka för tillfället om 27 medarbetare som arbetar med schakt och skyddsbetongen samt formering och armering av bottenplatta och väggar. 

Vidare pågår just nu projekteringsarbetet för vårt parkeringshus på tomten Radarflyget 2 (Amhult 206:2) och vi beräknar påbörja markarbetena preliminärt under april. När det gäller vårt handelshus på tomten Radarflyget 2 där vi bygger för Attendo och dess verksamhet äldre boende samt även lokaler för Systembolaget och Apoteket så har vi på arbetsplatsen nu 55 personer i de olika disciplinerna i arbete. Utvändigt pågår arbete med bland annat murning och putsning och plåtslagare monterar plåt på taket där även bandtäckning pågår. Invändigt arbete är till exempel regling av väggar på plan ett och ventilationskanaler monteras på plan 1, 2, 3 och 4.

På återhörande.

Maria Nord Loft
VD


 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB