Reports

Publicerat: 2020-02-28 08:00:00

HomeMaid AB: Bokslutskommuniké Januari - december 2019

HomeMaids styrelse har beslutat att bolaget och koncernen ska börja tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018, förutom det första kvartalet, är exklusive det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för Veteranpoolen AB i nedanstående punkter. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Period 1 januari - 31 december 2019

Siffrorna nedan i resultaträkningen redovisas exklusive resultat från värdeöverföring av Veteranpoolen AB, 186 673 kkr

 • Nettoomsättningen uppgår till 245 097 (232 526) kkr motsvarande en tillväxt om     5,4 %. 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 12 157 (14 553) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 5,0 % (6,3 %). Resultatet före skatt uppgår till -764 (9 825) kkr.
 • Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr i Q2. Nedskrivningen är hänförlig till tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 6 175 (9 330) kkr.
 • Resultat per aktie uppgår till -0,18 (0,39) kr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 30 öre per aktie för HomeMaid AB.

Period 1 oktober - 31 december 2019


 

 • Nettoomsättningen uppgår till 67 003 (61 921) kkr motsvarande en tillväxt om 8,2 %.  
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 3 315 (1 975) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 4,9 % (3,2 %). Resultatet före skatt uppgår till 1 622 (801) kkr.

       

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 5 757 (3 185) kkr.
 • Resultat per aktie uppgår till 0,10 (0,03) kr.

Väsentliga händelser januari - december 2019

 • Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som CFO och personalchef.
 • Dotterbolaget Betjänten AB:s sista butik, Majorna, såldes i januari 2019. Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1 februari 2019.
 • HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB . Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250 kunder och 20 anställda.  Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen reglerades under 2019. Förvärvet finansierades genom interna medel.
   
 • Årsstämma hölls den 22 maj 2019 i Halmstad.
 • Nedskrivning av goodwill i koncernen har skett om 6 918 kkr till följd av byte från IFRS till K3. Nedskrivningen är hänförlig till tidigare oavskriven goodwill för åren 2004-2009.
 • HomeMaid förvärvade i september rörelsen i Ofelia's Städservice AB. Verksamheten har en årsomsättning på ca 3 miljoner kronor och drygt 120 kunder. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2020. Förvärvet finansierades genom interna medel.
 • Nytt affärssystem implementerades i september.
HomeMaid grundandes 1997 och bedriver verksamhet inriktad på kundanpassade lösningar inom hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. Verksamheten syftar till att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder och ge goda arbetstillfällen med bra villkor. HomeMaid AB (publ) är noterat på Spotlight och har drygt 2 300 aktieägare.

VD ord:

I början av året initierades ett utvecklingsarbete som ska ta HomeMaid till nästa nivå. Detta har inneburit både förändringar och investeringar för bolaget. Exempel på detta är att verksamheten i Betjänten har avvecklats, VD byte har skett och affärssystem har bytts ut.

Resultatet första halvan av året har varit svagt medan andra halvan har sett betydligt bättre ut. I takt med att förändringsinitiativ genomförts har resultatet förbättrats.

I september implementerades ett nytt affärssystem vilket möjliggör ytterligare utveckling för bolaget. Under 2020 kommer flera nyheter implementeras som ger ökat värde för både kunder och personal.

I kvartal 4 överträffar resultatet väsentligt motsvarande period 2018. En stor del av förbättringen kommer av att verksamheten planerats bättre i den utmanande julperioden.      

Omsättningen i Q4 för koncernen var 67 MSEK vilket är en ökning med 8,2% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet före avskrivningar var 3,3 MSEK (2,0 MSEK).

Ackumulerat betyder detta att omsättningen i koncernen är 245 MSEK vilket är en ökning med 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar var 12,2 MSEK (14,6 MSEK).

Stefan Högkvist

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Beloppen som redovisas i resultaträkningen avseende 2018 är exklusive det tidigare dotterbolaget Veteranpoolen AB. Det tidigare dotterbolagets aktier har delats ut och för att ge en rättvisande bild över koncernens utveckling används jämförelsesiffror rensade för Veteranpoolen AB. Se vidare efterföljande proformaredovisning.

Omsättningen och resultatet

Januari - December 2019

Nettoomsättningen uppgår till 245 097 (232 526) kkr vilket innebär en tillväxt om 5,4 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 12 157 (14 553) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till 5,0 % (6,3 %). Koncernens resultat före skatt uppgår till -764 (9 825) kkr. Nedskrivning av goodwill har skett om 6 918 kkr.

Oktober - December 2019

Nettoomsättningen uppgår till 67 003 (61 921) kkr vilket innebär en tillväxt om 8,2 %.

Koncernens rörelseresultat före avskrivningar uppgår till 3 315 (1 975) kkr. Rörelsemarginalen före avskrivningar uppgår till  4,9 % (3,2%). Koncernens resultat före skatt uppgår till 1 622 (801) kkr.

Kassaflödet

Januari - December 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till    6 175 (9 330) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 10 035 (6 112) kkr.

Oktober - December 2019

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till    5 757 (3 185) kkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 5 856 (286) kkr.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgår per 2019-12-31 till 10 095 (16 021) kkr.

Koncernens egna kapital uppgår per 2019-12-31 till 13 316 (23 821) kkr. Soliditeten i koncernen uppgår till 17,4 % (27,2 %). Koncernen har långfristiga skulder avseende finansiell leasing av produktionsbilar. Koncernen har även lån från kreditinstitut med anledning av genomförda förvärv.

Väsentliga händelser

VD

Stefan Högkvist tillträdde som VD i HomeMaid AB den 1 februari 2019 och t.f. VD Michaela Maier gick tillbaka till sin ordinarie roll som CFO och personalchef.

Betjänten

Den sista verksamheten i Betjänten AB, Majorna, såldes i januari 2019. Det finns ingen verksamhet kvar i Betjänten efter 1 februari 2019.

Förvärv

HomeMaid förvärvade i mars samtliga aktier i Team UNIQ AB . Verksamheten har en årsomsättning på ca 6 miljoner kronor, drygt 250 kunder och 20 anställda.  Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen reglerades under 2019. Förvärvet finansierades genom interna medel.

HomeMaid förvärvade i september rörelsen i Ofelia's Städservice AB. Verksamheten har en årsomsättning på ca 3 miljoner kronor och drygt 120 kunder. Förvärvet genomfördes som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen regleras under 2020. Förvärvet finansierades genom interna medel.

Årsstämma i HomeMaid AB

Årsstämma hölls den 22 maj på HomeMaids kontor i Halmstad enligt offentliggjord kallelse. Vid stämman var 3 292 699 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 1 042 699 av aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket motsvarar 45,1 % av rösterna. Följande beslutades:

 • Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
 • Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag innebärande att utdela    7 297 kkr motsvarande en utdelning om 0,40 kr per aktie.
 • För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:

Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius (omval) och Andreas Gindin (omval). Eva-Karin Dahl hade avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs Stefan Högkvist till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

 • Stämman fastställde styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner.
 • Stämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Teckningsoptioner

Vid årsstämma 2019 beslutades att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda (LTIP 2019). Programmet omfattar högst 900 000 teckningsoptioner och riktades, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till det helägda dotterbolaget HomeMaid Halmstad AB, org. nr 559193-0713, ("Dotterbolaget") för vidare överlåtelse till ledande befattningshavare och andra anställda i HomeMaid AB.

Vid extra bolagsstämma i Dotterbolaget den 2019-06-14 beslutades att överlåta 734 000 teckningsoptioner till de deltagare som hade inkommit med en anmälan. 166 000 teckningsoptioner kvarstår i Dotterbolaget för att erbjudas kommande, nya medarbetare i HomeMaid-koncernen. Teckningsoptionerna överläts till ett pris om 0,13 kronor per teckningsoption, vilket motsvarade marknadsvärdet vid tilldelning enligt en oberoende värdering genomförd av BDO i enlighet med Black & Scholes-modellen. Varje teckningsoption ger rätt till nyteckning av en aktie av serie B i HomeMaid AB (publ) till en teckningskurs om 9,50 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske (i) under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter att bolagets bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 mars 2023, och (ii) under en period om 14 kalenderdagar från och med dagen efter

att bolagets rapport för det första kvartalet 2023 har offentliggjorts, dock med start senast från och med den 15 juni 2023.

Moderbolaget under rapportperioden

Januari - December 2019

Nettoomsättningen uppgår till 244 162 (227 104) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 8 972 (10 115) kkr.

Moderbolagets likvida medel uppgår per den 2019-12-31 till 8 756 (15 781) kkr.

Oktober - December 2019

Nettoomsättningen uppgår till 67 000 (60 788) kkr. Bolaget redovisar ett resultat före skatt om 4 176 (432) kkr.

Framtida utveckling

HomeMaids ambition är fortsatt att uppnå en stark tillväxt inom området RUT genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv. På en starkt konkurrensutsatt marknad blir varumärke och image allt viktigare. Marknadsinsatser och kommunikation är därför av stor vikt.
Lika grundläggande är att vara en god arbetsgivare som tillämpar kollektivavtalsenliga villkor och att leverera service med kvalitet. Detta ger konkurrensfördelar vid rekrytering av personal, införsäljning och under uppdragens genomförande.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen

för år 2018. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till politiska beslut, konjunkturen, medarbeta-re, förvärv och kunder. Politiska beslut som berör RUT avdraget, kommunala beslut som ändrar kraven för leverans av omsorgstjänster under LOV (Lagen Om Valfrihet), införande av trängselavgifter och övriga beslut som påverkar personalkostnaderna har stor betydelse för bolaget.

Inga händelser av betydelse har inträffat under perioden som väsentligen förändrar beskrivningen av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Styrelsen har beslutat att bolaget och koncernen ska börja tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) från och med den 1 januari 2019.

Effekten av övergången har inte påverkat koncernens redovisning väsentligt med undantag för förvärvsrelaterad goodwill. Det egna kapitalet i öppningsbalansräkningen (2018-01-01) har inte påverkats i någon större grad.

Verksamhet under avveckling hanteras redovisningsmässigt annorlunda i K3. I tidigare rapporter redovisas verksamhet under avveckling på separata rader men enligt K3-regelverket görs inte denna särskiljning. De olika metoderna för redovisning av verksamhet under avveckling har ej lett till någon resultatpåverkan.

Jämförelsesiffrorna har omräknats med hänsyn till ovanstående.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämman kommer att hållas i Halmstad den 26 maj 2020. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast två veckor före årsstämman. Årsredovisning kommer även att finnas tillgänglig via bolagets hemsida samt skickas till aktieägare om så önskas.

Förslag till utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning om 30 öre per aktie i HomeMaid AB.

Kommande finansiell information

Delårsrapport för kvartal 1     2020-05-15

Halvårsrapport                      2020-08-31

Delårsrapport för kvartal 3     2020-11-16

Bokslutskommuniké              2021-02-19

Halmstad 2020-02-28

Mats Claesson                      Stefan Högkvist                    Andreas Gindin                    

Styrelseordförande               VD                                       Ledamot

Fredrik Grevelius                   Patrik Torkelson

Ledamot                               Ledamot        

Läs mer hos Cision
Läs mer om HomeMaid AB