Press release from Companies

Publicerat: 2020-02-28 09:25:35

Transferator AB: Bokslutskommuniké 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019 - Transferator AB (Publ.)

12 MÅNADER, JANUARI-DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 40,1 (38,5) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 5,0 Mkr (2,8) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -4,5 Mkr (-4,2).
 • Nettoresultatet blev -6,8 (1,0) Mkr.
 • Orealiserade nedskrivningar på finansiella tillgångar uppgick till -7,3 Mkr.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,67 kr (0,61).
 • Soliditeten uppgick till 62% (63,1)


3 MÅNADER, OKTOBER-DECEMBER

 • Koncernens omsättning uppgick till 13,7 (13,5) Mkr.
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 2,7 (2,2) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,3 (-0,8) Mkr.
 • Nettoresultatet blev -0,5 (2,5) Mkr.
 • Koncernens likvida kontanta medel uppgick till 2,1 Mkr.
 • Substansvärdet uppgick till 86,8 Mkr; 0,90 kronor per aktie.

 • Koncernens omsättning uppgick till 13,7 Mkr för fjärde kvartalet, en ökning med 0,1 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret uppgick omsättningen till 40,1 Mkr, en ökning med 1,5 Mkr. Ökningen beror i huvudsak på ökad försäljning i ABG-koncernen. 
 • Resultatmässigt, mätt i EBITDA, avslutades året starkare än föregående år, vinsten uppgick till 2,7 (2,2) Mkr för sista kvartalet. För helåret uppgick EBITDA till 5,0 (2,8) Mkr, en klar förbättring jämfört med föregående år. Ökad omsättning och bättre kostnadskontroll utgör några av förklaringarna till den ökade lönsamheten.
 • Nettoresultatet för året uppgick till - 6,8 (1,0) Mkr och till stor del påverkades av orealiserade nedskrivningar på finansiella anläggningstillgångar om -7,3 Mkr. För kvartalet uppgick nettoresultatet till -0,5 (2,5) Mkr. Nedskrivningar har under året gjorts i ett flertal innehav såsom A-kredo Interntional AB vilket skrivits ned helt mot bakgrund att företaget inte utvecklats som förväntat. Efter januari 2020 har A-krdo även sålt 80% av sin verksamhet i Polen till externa investerare varvid Transferator Ventures ägande fått motsvarande utspädning. Ägandet i Iterata AB har även det skrivits ned mot bakgrund av att företaget har en pågående nyemission där Bolaget beslutat att inte delta. För att anpassa bokfört värde utifrån förväntad ny ägarandel efter nyemissionen, har en nedskrivning gjorts om -1,8 Mkr som påverkade fjärde kvartalets resultat negativt.
 • Värdepappersportföljens bokförda värde per balansdagen uppgick till 108 Mkr varav cirka 60% utgör onoterade innehav vilket innebär att de listade innehavens andel ökat från cirka 10% till 40% under året. En förklaring är att Bolaget löpande under året placerat de cirka 22 Mkr som tillfördes genom optionslösen under årets inledning i ett antal listade innehav. Inga försäljningar av listade eller onoterade innehav har gjorts under året.

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB