Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-20 14:57:00

Amhult 2 AB: Kommuniké från årsstämma i Amhult 2 AB (publ)

Pressmeddelande 05/20
2020-04-20

Årsstämma har ägt rum i Amhult 2 AB (publ) den 20 april 2020 på Bua Skogens Gård i Torslanda. 

Årsstämman i Amhult 2 AB (publ) fastställde i enlighet med styrelsens förslag de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna med konstaterandet att koncernens resultat efter skatt uppgick till 20 327 tkr för räkenskapsperioden 2019 (2019.01.01 - 2019.12.31). Styrelsen föreslår ingen utdelning i syfte att konsolidera koncernen inför projekteringen av etapp II.

 

Några viktiga punkter som avhandlades på stämman:

Till styrelseledamöter omvaldes Eigil Jakobsen, Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson. Till revisorer valdes BDO Revision Sverige AB. Stämman beslutade att arvode ska utgå med ett och ett halvt basbelopp vardera till styrelseledamöterna Alf Lindqvist, Niels Techen och Göran Evaldsson för räkenskapsåret 2020 samt att revisors arvode ska utgå efter löpande räkning.
Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet av stämma.

Utdrag ur VD Maria Nord Lofts tal vid stämman:

2019 är ett år som har krävt mycket arbete och vi kan redovisa fyra kvartal som inneburit fortsatt tillväxt och resultatet om 20 237 Mkr är ett gott kvitto på Amhult 2:s verksamhet. Bolaget skapar resultat, dels från förvaltningen, dels från projektverksamheten. Amhult 2:s verksamhet är av mer ocyklisk karaktär och bolaget har kassaflöden som i mindre utsträckning är konjunkturkänsliga över kortare perioder. Under året har fokus varit på bland annat projektutveckling av ytor inom befintligt bestånd, och med projektering och byggnation av nya fastigheter i portföljen där kvarter Luftseglaren 2 med 36 lägenheter färdigstäldles. Bedömningen är liksom tidigare fortsatt efterfrågan på hyresrätter, detta oaktat den utveckling vi har sett på världsmarknaden den senaste månaden med anledning av spridningen av Covid-19. Som de flesta bolag följer även vi utbrottet och spridningen av Covid-19 och planerar för vår verksamhet i den utsträckning situationen tillåter. De beslut vi tar baserar vi på den information som finns tillgänglig, och på regeringens och ansvariga myndigheters direktiv. Samtidigt är vi medvetna om att situationen förändras hela tiden och att vi kan behöva ompröva ställningstaganden. Amhult 2 arbetar fortsatt för att bygga attraktiva hem och efterfrågade lokaler på en känd marknad där vi vill vara delaktiga i att skapa en stadsdel som är efterfrågad och trygg. Nycklar i detta arbete är som alltid god kvalitet, kostnadskontroll och effektiva processer i byggande, uthyrning och förvaltning. 

Amhult 2 AB (publ)
Maria Nord Loft


 

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB