Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-24 14:07:58

Hybricon Bus System AB: Hybricon offentliggör memorandum, inleder teckningsperiod 27 april 2020

Styrelsen i Hybricon Bus System AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende företrädesemissionen som beslutades av bolagets styrelse den 9 april 2020.

Memorandumet är bifogat nedan samt finns tillgängligt på Hybricons hemsida, www.hybricon.se, på Eminova Fondkommissions hemsida, www.eminova.se, och på Spotlight Stock Markets hemsida, www.spotlightstockmarket.se
 

Emissionsvillkor i sammandrag

 • För varje per avstämningsdagen innehavd aktie erhålles en uniträtt. Det krävs en uniträtt för att få teckna en unit. Tecknare utan uniträtter erhåller tilldelning i mån av utrymme, enligt nedan angivna tilldelningsprinciper.
   
 • Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB ("Euroclear") för fastställande av vem som ska erhålla uniträtter i emissionen var den 23 april 2020. 
   
 • Innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 8,5 öre per aktie. Av registreringstekniska skäl erbjuds aktierna i en sk "unit", var och en bestående av två nyemitterade aktier. Teckningskursen blir således 17 öre per unit.
   
 • Teckningsperioden löper från och med den 27 april till och med den 12 maj 2020
 • Emissionen täcks av teckningsförbindelser och emissionsgarantier upp till 89,1 procent av högsta emissionslikvid. Av emissionsgarantierna utgörs 5 Mkr av en sk toppgaranti med sex månaders avyttringsgaranti ("lock-up").

 • Bolaget tillförs vid full teckning cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Överteckningsemission
I händelse av överteckning kan styrelsen besluta om en riktad emission om högst 56 813 371 units till samma kurs som i företrädesemissionen enbart i syfte att kvitta det brygglån som upptagits, samt till emissionsgaranter som väljer att erhålla aktier som garantikompensation.

Tidplan för Företrädesemissionen
27 april: Teckningsperioden inleds/Handel med uniträtter inleds/Handel med betalda tecknade units (BTU) inleds

8 maj: Handel med uniträtter avslutas

12 maj: Teckningsperioden avslutas

13 maj: Preliminärt datum för offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Rådgivare
Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut och finansiell rådgivare i den förestående nyemissionen.

För ytterligare information kontakta: 

Johan Suup, VD, +46 (0)70 533 37 06, johan.suup@hybricon.se
Martin Rogersson, Styrelsens ordförande, +46 (0)70 524 68 32, martin.rogersson@hybricon.se

Om Hybricon
Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB

Prenumeration