Press release from Companies

Publicerat: 2020-04-28 11:00:00

Amnode AB: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMNODE AB

Aktieägarna i Amnode AB, org.nr 556722-7318 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 28 maj 2020 klockan 14.00 i Stacke Metall AB:s lokaler på Sjörydsvägen 12 i Gnosjö. Inregistrering till stämman börjar klockan 13.30.

Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i årsstämman har den som

 dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2020,

dels anmält sig till Bolaget senast den 22 maj 2020 under adress Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm eller via e-post info@amnode.se. I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 22 maj 2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Amnode AB, Box 172 17, 104 62 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.amnode.se.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
     a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
     b) dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
         balansräkningen; samt
     c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och
revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
11. Val av styrelse och revisor
12. Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
14. Avslutande av stämman

 

Förslag till beslut

Punkt 8b - Resultatdisposition

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret
2019 och att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkterna 9, 10 och 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt
revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av
styrelse och revisorer

Aktieägare representerande cirka 15 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår följande:

Punkt 9         Val av fyra ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter. Val av en auktoriserad
                      revisor.
Punkt 10        Arvode till styrelsen ska utgå med ett och ett halvt inkomstbasbelopp (2020 motsvarar
                      det 100 200 kr, exkl. sociala avgifter) till styrelsens ordförande och med ett
                       inkomstbasbelopp (2020 motsvarar det 66 800 kr, exkl. sociala avgifter) till var och en av
                       de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i Bolaget.
                       Styrelseledamöterna ska ha rätt till ersättning för resekostnader och andra utlägg.
                       Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.
Punkt 11        Omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill
                      slutet av årsstämman 2021.

 

Aktieägare representerande cirka 15 procent av aktierna och rösterna i Bolaget avser att återkomma
med förslag på styrelseledamöter senast i samband med årsstämman. Den som vill nominera
kandidater är välkomna att kontakta styrelsens ordförande Lars Save.

Punkt 12 - Beslut om sammanläggning av aktier och ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att Bolagets aktier ska sammanläggas innebärande att 1 000 aktier sammanläggs till
en aktie. Sammanläggningen sker i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier. För
sammanläggningen ska följande villkor gälla:

Styrelsen bemyndigas fastställa avstämningsdag för sammanläggningen, dock att
avstämningsdagen inte får infalla före tidpunkten för registrering av beslutet om
sammanläggning hos Bolagsverket.

Styrelsen ska i samband med fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen
offentliggöra beslutet om fastställande av avstämningsdag samt offentliggöra närmare
information om förfarandet för sammanläggningen.§ 4 bolagsordningen ändras enligt följande:

 

Nuvarande lydelse                                                                    Föreslagen lydelse
§ 4                                                                                                § 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000                                   Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10 100 000
kronor och högst 12 000 000 kronor. Antalet                                kronor och högst 40 400 000 kronor. Antalet
aktier skall vara lägst 500 000 000 och högst                              aktier skall vara lägst 1 695 000 och högst
 2 000 000 000.                                                                             6 780 000.


Ändringen och verkställande av ändringen av gränserna för antalet aktier utgör del av och en
förutsättning för styrelsens förslag om sammanläggning.

Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vara villkorat av att Membit Members Only AB, en
av Bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars
aktieantal inte är jämnt delbart med 1 000. Membit Members Only AB, har även åtagit sig att
avrunda sitt återstående aktieinnehav i Bolaget nedåt till det närmsta antalet som är jämnt
delbart med 1 000.

Såväl styrelsen som verkställande direktören bemyndigas att vidta de smärre justeringar i stämmans
beslut som kan visa sig erforderliga för registreringen av sammanläggningen vid Bolagsverket eller vid
verkställandet av sammanläggningen hos Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före
nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning,
apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller
teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på
ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som
kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de
avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut, information om
föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Fleminggatan 18 i Stockholm
och på Bolagets webbplats, www.amnode.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt
till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande
direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats,
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.
______________
Gnosjö i april 2020
Amnode AB
Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB