Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-11 13:45:00

Amnode AB: Förtydligande och kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen

Amnode AB (publ) publicerade sin årsredovisning den 7 maj 2020 i vilken revisorn lämnat en särskild upplysning i revisionsberättelsen. Amnode vill på detta sätt förtydliga detta förhållande

I revisionsberättelsen för Amnode AB (publ), ("Bolaget") – se bifogade pdf – lämnas följande information:

Revisorn har i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen för 2019 gjort ett uttalande under "Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift". Uttalandet lyder som följer: Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och not 27 i årsredovisningen av vilka framgår att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

I förvaltningsberättelsen och i not 27 framgår att bolaget och koncernen liksom flertalet andra verkstadsföretag såg stora nerdragningar av sina utleveranser och därmed faktureringsvolymer som en följd av Coronavirusets framfart, vilket föranledde produktionsstopp hos merparten av Amnodes stora kunder. Takten i kundernas återhämtning och avrop på leveranser är helt avgörande för Amnodes framtid men återhämtningstakten är vid årsredovisningens avgivande fortfarande mycket osäker och omöjlig att förutse. Styrelsen kommunicerade den 23 april att Amnodes finansiella ställning är högst osäker och att risk finns att verksamheten inte kan finansieras i tolv månader framöver. Dock med ett förtydligande att den stora osäkerheten i allmänhet, för våra kunder och därmed förutsättningarna för Amnode, framförallt avser utvecklingen efter sommaren, under Q3 och Q4, dvs de kommande 12 månaderna.

Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.

Vilket framgår av revisorns särskilda upplysning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Save, Styrelsens ordförande Amnode AB (publ)

Tel. 070 – 590 18 22

E-post: lars.save@saveit.se

Hemsida: www.amnode.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration