Reports

Publicerat: 2020-05-18 10:03:40

Hybricon Bus System AB: Hybricon Bus System AB Delårsrapport jan – mars 2020

Perioden januari – mars 2020

• Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 341 (kSEK 2 880)

• Periodens resultat före avskrivningar uppgick till kSEK –2 067 (kSEK –2 913)

• Periodens resultat efter avskrivningar uppgick till kSEK –3 756 (kSEK –4 570)

• Periodens resultat uppgick till kSEK –4 214 (kSEK –4 641)

• Resultat per aktie: SEK –0,03 (SEK –0,03)

• Eget kapital per aktie: SEK 0,05 (SEK 0,14)

Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2019

Väsentliga händelser under första kvartalet

Den 13 januari 2020 meddelar Hybricon att bolaget träffat en överenskommelse med Umeå Kommunföretag AB gällande en förlängning av serviceavtalet för bolagets elbussar – Hybricon Arctic Whisper – samt Ultra fast-laddningsstationer i Umeå. Avtalet är förlängt i två år, till och med november 2022.

Den 24 februari 2020 kallar Hybricon till extra bolagsstämma den 27 mars 2020 i Umeå. Stämma föreslås besluta om emissionsbemyndigande.

Den 26 mars 2020 meddelar Hybricon att distributörsavtalet med kinesiska King Long United Automotive Industry Co., Ltd (King Long), världens näst största busstillverkare, slutförhandlats och signerats. Avtalet innebär att Hybricon erhåller exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja King Longs bussar i Sverige och Danmark, samt tillhörande service- och eftermarknadstjänster.

Den 27 mars 2020 hölls extra bolagsstämma i Hybricon Bus System AB. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 9 april 2020 har styrelsen i Hybricon Bus System AB beslutat, i kraft av bemyndigande lämnat vid bolagsstämma den 27 mars 2020, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje per avstämningsdagen den 23 april 2020 innehavd aktie ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 8,5 öre per aktie.

Den 15 maj meddelar Hybricon att Företrädesemissionen fulltecknats, och TO 2 omräknats.

 

VDs kommentarer om verksamheten

Alla som följt Hybricon under senare år, inte minsta alla våra aktieägare, vet att ett av bolagets absolut främsta mål, och det som vi jobbat mest för, har varit att inleda ett samarbete med en större utländsk aktör.

I slutet av årets första kvartal gav vårt enträgna arbete resultat då vi signerade ett distributörsavtal med kinesiska Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd (King Long). Genombrottet kom redan i slutet av 2019 då vi undertecknade ett memorandum of understanding med bolaget, och med ett konkret avtal kan ett reellt samarbete nu inledas.

Enligt avtalet erhåller Hybricon den exklusiva rätten att marknadsföra och sälja det kinesiska bolagets bussar i Sverige och Danmark. Dessutom får bolaget service- och eftermarknadsrättigheterna, vilket bland annat innebär att Hybricon kommer att anpassa och optimera bussarna till nordiska förhållanden.

Vi ser stora möjligheter med samarbetet, inte minst på det sätt som vår kompetens kommer att utnyttjas på bästa sätt. Det är ett uttryckligt mål att vi ska bidra med vår snabbladdningsteknik i framtida utvecklingsprojekt tillsammans med King Long, och då det kinesiska bolaget ligger i framkant vad gäller den nya generationens energi så talar det mesta för ett fruktsamt samarbete. King Long är världens näst största busstillverkare, och avtalet oss nu möjligheten att på allvar konkurrera med de största aktörerna i branschen genom att vi får ett bredare produktsortiment. Det är faktiskt ingen överdrift att kalla det ingångna samarbetet med King Long som en milstolpe i vårt bolags historia.

Det var för att kunna fullt utnyttja möjligheterna i avtalet med King Long som Hybricon vid en extra bolagsstämma i slutet av mars beslutade att ta in nytt kapital i en nyemission. Detta skedde i form av en företrädesemission om totalt ca 26 miljoner kronor. Emissionen genomfördes från slutet av april till början av maj.

Vid sidan av samarbetsavtalet med King Long kom fler positiva händelsen under året första kvartal. I början av 2020 valde nämligen Umeå Kommun att förlänga avtalet i två år med Hybricon gällande servicen av bolagets elbussar och laddningsstationer. Vi ser det som ett kvitto på att vår satsning på att bli ett fulltäckande serviceföretag så här långt har varit framgångsrik. Precis som samarbetsvalet med King Long så är det förlängda avtalet med kommunen ett stort erkännande för vår know-how inom vårt kärnområde, det vill säga eldrivna stadsbussar, anpassade för vinterklimat.

Det är således med tillförsikt som vi ser fram emot resten av innevarande året, och jag är övertygad om att jag och den övriga bolagsledningen delar denna tillförsikt med våra aktieägare – gamla som nya.

Väl mött inför en spännande fortsättning på 2020,

 

Johan Suup
VD

För ytterligare information: Vänligen kontakta
Johan Suup, Verkställande direktör, tel +46 (0)70 533 37 06, e-mail: johan.suup@hybricon.se eller
Erik Albinsson, tf CFO, tel +46(0) 70 492 78 33

Vår affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® och depåladdade elbussar, samt därtill hörande service och eftermarknadstjänster. Bolagets kunder utgörs främst av kommuner och kollektivtrafikoperatörer. Ambitionen med varumärket är att signalera hållbarhet och omsorg om miljön, i kombination med tekniskt kunnande. Hybricons aktie är noterad på Spotlight Stock Market med kortnamnet HYCO. Vänligen se även www.hybricon.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Hybricon Bus System AB