Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-19 08:00:00

HomeMaid AB: Kallelse till årsstämma i HomeMaid AB (publ)

Aktieägarna i HomeMaid AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 kl 13,00 på Kungsgatan 17 i Halmstad.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

dels                vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020,

dels                anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 11 juni 2020.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 46 Halmstad, eller genom e-post på info@homemaid.se. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.homemaid.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per e-post eller post enligt ovan. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Öppnande av stämman

2.    Val av ordförande och sekreterare vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordning

5.    Val av en eller två protokolljusterare

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.    Beslut:

a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning

b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen

c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

9.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10.   Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter

11.   Beslut om principer för valberedning

12.   Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

13.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att av fria vinstmedel om 6 304 kkr balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Nomineringskommittén föreslår att ersättning för styrelseuppdragen skall utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande, och med 120 000 kronor till övriga ledamöter.

Nomineringskommittén föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och suppleanter samt revisor och revisorssuppleanter (punkt 10)

Nomineringskommitténs föreslår omval av Mats Claesson, Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius, och Andreas Gindin till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.

Nomineringskommittén föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden till och med nästa årsstämma.

Beslut om principer för valberedning (punkt 11)

Nomineringskommittén föreslår följande principer för valberedning:

Valberedningen skall bestå av minst en och maximalt fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska senast den 30 november varje år kontakta de röstmässigt tre största aktieägarna i Bolaget per 30 september samma år, och be dem att nominera en representant vardera, att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa årsstämma. Bedömningen av vilka de röstmässigt största ägarna är, skall baseras på ägarstatistik eller annan tillgänglig information om aktieägandet i Bolaget. Som aktieägare ska även räknas sådan grupp av två eller flera aktieägare (aktieägargrupp) som anmält till styrelsens ordförande att man gemensamt vill delta i valberedningsarbetet. Om någon aktieägare eller aktieägargrupp avstår från sin rätt att nominera representant, ska den aktieägare eller aktieägargrupp som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att nominera en representant. Ägare som inte är bland de röstmässigt tio största ägarna skall dock aldrig erbjudas att nominera en representant. Namnen på ledamöterna i valberedningen ska offentliggöras senast fyra månader före årsstämman. Den röstmässigt största aktieägaren som vill delta i valberedningen ska också vara valberedningens ordförande och sammankallande. Ordföranden i valberedningen har utslagsröst vid lika röstetal. Den nu sittande valberedningen ska entledigas och ersättas av en ny när sådan utsetts enligt ovan angivna principer. Aktieägare som vill ingå i en aktieägargrupp inför denna process ska anmäla det till den nya styrelsens ordförande utan dröjsmål. Om under valberedningens mandatperiod en eller flera av aktieägarna/aktieägargrupperna som nominerat ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna/aktieägargrupperna, så ska ledamöter nominerade av dessa aktieägare/aktieägargrupper ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare/aktieägargrupper som tillkommit bland de tre till röstetalet största ska äga nominera sina representanter. Inga förändringar ska dock ske i valberedningens sammansättning om inte särskilda skäl föreligger, om endast marginella förändringar i röstetal ägt rum eller om förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman. Aktieägare/aktieägargrupp som nominerat representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och nominera ny representant till ledamot i valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare/aktieägargrupp som nominerade ledamoten äga rätt att nominera en ersättare. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets hemsida så snart sådana skett. Valberedningen ska fullfölja de uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen, vilket per dagen för detta förslag innebär att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2021 för beslut: (a) förslag till styrelse, (b) förslag till revisor, (c) förslag till styrelseordförande, (d) förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, (e) förslag till arvode till revisorn, (f) förslag till ordförande på årsstämman och i förekommande fall (g) riktlinjer för tillsättande av valberedning. Valberedningen ska lämna sina förslag till styrelsen senast fyra veckor före ordinarie årsstämma. Valberedningsinstruktionen gäller till dess årsstämman i HomeMaid AB (publ) beslutar om att anta en ny valberedningsinstruktion.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt i huvudsak följande.

Riktlinjerna skall omfatta VD och övriga ledande befattningshavare och skall tillämpas på anställningsavtal som ingås efter årsstämman 2020 för tiden intill nästa årsstämma, samt även ändringar i gällande anställningsavtal som görs under sagda tid.

Ersättningar till ledande befattningshavare beslutas av styrelsen och denna ska ha rätt att frångå bolagsstämmans beslutade riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Bolaget skall sträva efter att erbjuda de ledande befattningshavarna konkurrenskraftiga och marknadsmässiga ersättningar som i rimlig utsträckning återspeglar den enskildes och koncernens prestationer. Ersättningen kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmån m.m. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i proportion till befattningshavarens ansvar och prestation. Vid bestämmande av eventuell rörlig ersättning skall denna relateras främst till resultatet för koncernen och/eller personliga mätbara mål. För lönesättningen skall klart definierade prestationsnivåer tillämpas, vilka avspeglar av styrelsen beslutade mål för verksamheten. Lönenivåerna skall ses över regelbundet, vanligtvis genom årlig löneutvärdering.

De ledande befattningshavarna skall i övrigt erbjudas pensionsförmåner och andra förmåner på marknadsmässiga villkor och med beaktande av gällande regler liksom tidigare praxis inom HomeMaid.

Utöver ovan angiven ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie- eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen skall ha rätt att frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Uppsägningstiden för VD och övriga ledande befattningshavare skall vid uppsägning från befattningshavarens sida vara högst sex månader. Vid uppsägning från HomeMaids sida skall uppsägningslön och eventuellt avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ersättning motsvarande sex månadslöner.

HANDLINGAR

Kopior av styrelsens och nomineringskommitténs fullständiga förslag inklusive styrelsens yttrande, samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse för 2019 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.homemaid.se senast två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________

Halmstad i maj 2020

                                                           HomeMaid AB (publ)

Styrelsen

Läs mer hos Cision
Läs mer om HomeMaid AB