Reports

Publicerat: 2020-05-28 16:00:00

Amnode AB: Delårsrapport januari – mars 2020

Januari-mars 2020

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,0 MSEK (21,4)
  • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,4 MSEK (1,7)
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (0,7)
  • Resultat efter skatt blev -0,7 MSEK (0,3)
  • Resultat per aktie blev - 0,00 SEK (0,00).
  • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 33,3 % (29,1)
  • Eget kapital per aktie uppgår till SEK 0,012 (0,06).

VD:s kommentar

" Året började enligt plan och kommunicerade mål uppnåddes, sedan slog Covin19 till i hela samhället. Även om våra stora kunder så sakta har börjat ta emot våra leveranser så är osäkerheten fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen, inte bara för Amnode, utan för hela den exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder.  Att kvartalet ändå gav ett positivt  EBITDA visar att Amnodes åtgärder 2019, den nya inriktningen och prishöjningar har i någon mån tagit skruv så långt. Vi hoppas fortsatt vara på väg mot en lönsam mindre svenskt verkstadsföretag med fokus på den globala tunga fordonsindustrins behov.

Amnode har vidtaget samtliga åtgärder som vi förfogar över, permitterat, varslat, stängt ner, utbildat och börjat producera igen. Tack vara våra aktieägare och den emission vi genomförde mars-april tillsammans med samhällets olika stödåtgärder står vi fortsatt upp. Men vår orderstock och likviditet, som skulle gå till maskininvesteringar, är kraftigt reducerad. Vi tror visserligen att volymer som vi tappat som i stunder uppgick till - 44% och i denna rapport är ca - 25% för kvartalet jämfört med 2019, kommer att komma tillbaka. I vilken takt och på vilken ny årsvolym våra kunder kommer att planera och bestämma sig för, är frågan som ingen idag kan vare sig besvara eller estimera. Efter perioden slut har Amnode följaktligen kommunicerat den stora osäkerheten i vår rörelsefinansiering de kommande 12 månaderna som en direkt följd av Corona viruset. Amnode kommer inte anta eventuell ny strategi eller eventuella nya finansiella mål innan marknadssituationen har stabiliserats och effekterna av sjukdomen Covid 19 på Amnode och våra kunder kan överblickas. Om styrelsen beslutar att justera tidigare kommunicerade strategi och/eller finansiella mål kommer detta att kommuniceras av Amnode.

Det är glädjande att se att våra kunder faktiskt kommer tillbaka och att vi samarbetar för att hantera situationen och vi hoppas alla så klart åter kunna börjar producera de volymer som vi har kapacitet för. Vår kommunicerade plan ligger fast, ett fokuserad och lönsammare mindre verkstadsföretag fram emot 2022 och vi fortsätter, trots virus, att fokusera vår produktion på färre och mer specialiserade tjänster och ser över båda avyttringar/nerläggningar och produktkompletteringar med en fortsatt ökad automatisering.

Så länge vi har kunderna med oss siktar vi på att vara en överlevare efter det stålbad som hela verkstadsindustrin just nu tvingas genomlida."

Sam Olofqvist, VD och koncernchef

Denna information är sådan information som Amnode AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020.

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)705- 90 18 22  
info@amnode.se


Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration