Press release from Companies

Publicerat: 2020-05-29 13:24:23

Transferator AB: Delårsrapport, 3 mån,  1 januari  – 31 mars 2020 – TRANSFERATOR AB (PUBL)

 • Koncernens omsättning uppgick till 7,8 (8,3) Mkr
 • Rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 1,3 Mkr (1,1) Mkr.
 • Avskrivningar uppgick till -1,1 Mkr (-1,1).
 • Nettoresultatet blev -7,6 (-1,1) Mkr.
 • Orealiserade nedskrivningar på listade finansiella tillgångar uppgick till -7,9 Mkr i kvartalet.
 • Eget kapital per aktie uppgick till 0,59 kr (0,71).
 • Soliditeten uppgick till 55% (64)

 • Koncernens omsättning uppgick till 7,8 Mkr för första kvartalet, en minskning med 0,5 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Framförallt var försäljningen i mars svagare än väntat och bedöms påverkats av effekter p g a COVID-19. EBITDA resultatet var trots minskad försäljning stabilt och ökade till1,3 Mkr jämfört med 1,1 Mkr föregående år. Försäljningen under april hämtade sig och översteg motsvarande period föregående år. Det ökade resultatet är hänförligt till en bättre marginalmässig försäljningsmix samt vissa prisjusteringar.

 
 • Nettoresultatet för året uppgick till -7,6 (-1,1) Mkr och kan i sin helhet hänföras till orealiserade nedskrivningar på listade aktieinnehav om -7,9 Mkr då börskurserna p g a oro kring COVID-19 gick ned kraftigt över hela linjen under mars. Raset kulminerade i slutet av mars och sedan dess har de flesta bolag hämtat sig till kursnivåer i linje med eller något under de som var före COVID-19 raset.

 
 • Övriga händelser under perioden. I januari har A-kredo International AB sålt 80% av sin verksamhet i Polen till externa investerare varvid Transferator Ventures ägande fått motsvarande utspädning. Då värdet på aktierna i A-kredo sedan tidigare skrivits ned till 0 kr har den genomförda transaktionen ingen balanseffekt på Koncernen. Transferator Ventures AB har efter perioden valt att överlåta de nedskrivna aktierna till ett 50% delägt företag, även det utan någon balans- eller resultaträkningseffekt.

 
 • Ägandet i Iterata AB har minskat genom utspädning som en följd av nyemission där Bolaget beslutade sig att inte delta. Ägarandelen i Iterata AB har därmedminskat till 6,5% av röster och kapital. Innehavet kommer efter nyemissionen är klar att upphöra att vara ett intressebolag i Koncernen. Den aktuella emissionen är ännu inte registrerad.

 
 • Styrelsen har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet påverkar/kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. I denna bedömning har vi kommit fram till att vi för närvarande bedömer att påverkan på bolaget är begränsad även om viss negativ effekt kan ses i omsättningsgenerering i ABG-koncernen samt påverkan på värdet i de listade aktieinnehaven. Den nuvarande bedömningen att COVID-19 har begränsad effekt kan dock snabbt ändras med tanke på COVID-19 situationens volatila karaktär. COVID-19 utgör en stor osäkerhetsfaktor avseende den framtida finansiella och ekonomiska utvecklingen.

 

Denna information är sådan information som Transferator AB (Publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2020.


 

För ytterligare information, kontakta:

Fredrik Vojbacke

VD

Transferator AB (Publ)

Mobil: +46 (0) 708 99 04 63

E-mail: fredrik.vojbacke@transferator.com

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Transferator AB