Press release from Companies

Publicerat: 2020-06-25 14:47:10

OmniCar Holding AB: Kommuniké från årsstämma i OmniCar Holding AB (publ)

Idag, den 25 juni 2020, hölls årsstämma i OmniCar Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. 

Stämman beslutade att emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, medförande utgivande av maximalt 10.000.000 aktier. 

Stämman beslutade härutöver att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. 

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Mikkel Andreas Lippmann, Andreas Klainguti och Jens Sørensen omvaldes som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Ahmed Sallam som ordinarie styrelseledamot. Till styrelseordförande omvaldes Mikkel Andreas Lippmann. Thomas Bendik-Poulsen lämnar styrelsen efter att avböjt omval. 

Vidare beslutade stämman att bolagets revisor MAZARS AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar som kan visa sig erforderliga vid registrering av besluten. 

Helsingborg 25:e  juni 2020

OmniCar Holding AB (publ)

STYRELSEN

For more information about OmniCar, please contact:

Claus T. Hansen, CEO OmniCar Holding

E-mail: cth@omnicar.dk

Omnicar has developed a unique service contract solution in close cooperation with leading car importers in Scandinavia to provide precise calculations, easy administration and overview and hassle-free collection of payments. The solution is customized for car importer businesses and ensures maximum earnings and minimum risk on service contracts.

Läs mer hos Cision
Läs mer om OmniCar Holding AB