Press release from Companies

Publicerat: 2020-10-01 12:10:21

Recyctec Holding AB: Recyctec Holding AB tillförs ca 15,7 MSEK i kontanta medel genom dels en övertecknad företrädesemission och dels genom beslutad övertilldelning

Recyctec Holding AB (publ) meddelar idag att Bolagets nyemission om ca 13,2 MSEK tecknats till ca 693 %. Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 2,56 MSEK.

Med stöd av bemyndigande från årstämman den 30 juni 2020 beslutade styrelsen för Recyctec Holding AB (publ) den 3 september 2020 att genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare("Företrädesemissionen").

Företrädesemissionen omfattade 329 178 units, var och en bestående av fem aktier av serie B och två teckningsoptioner, en av serie TO 3 B och en av serie TO 4 B, till en kurs av 40 SEK per unit motsvarande 8 SEK per aktie (teckningsoptionerna ingår vederlagfritt).

Totalt tecknades 2 280 566 units, varav 295 825 med företrädesrätt och 1 984 741 utan företrädesrätt. Företrädesemissionens fulla antal, 329 178 units, kommer därmed att tilldelas.

Styrelsen har även beslutat att utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad emission, s.k. övertilldelning som tidigare kommunicerats i informationsmemorandumet, varvid Bolaget emitterar ytterligare 64 000 units (2,56 MSEK) till 40 SEK per unit. Totalt tillförs Recyctec Holding AB i kontant emissionslikvid därmed ca 15,7 MSEK före emissionskostnader.

Totalt kommer det efter registreringen av samtliga ovanstående nyemitterade units att finnas 2 953 426 aktier och 393 178 teckningsoptioner av vardera serie TO 3 B och serie TO 4 B i Bolaget. Aktiekapitalet kommer att öka med 9 829 450,90 SEK till 14 767 131,35 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske i samband med slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckning av units med och utan företrädesrätt pågick 11 september – 25 september 2020. Tecknare med subsidiär rätt har erhållit tilldelning utifrån sin pro-rata andel av teckning med stöd av uniträtter. Tilldelning av de units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med de principer som angivits i informationsmemorandumet. Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units. Units skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Partner Fondkommission har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med emissionen.

Så snart aktiekapitalökningen har registrerats hos Bolagsverket kommer betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner. Fram till dess pågår handel med BTU på Spotlight Stock Market. De som tilldelats units inom ramarna för övertilldelningen kommer att erhålla aktier och teckningsoptioner direkt istället för BTU. Dessa kommer att kunna levereras först efter att registreringen vid Bolagsverket är klar, i samband med den dag som BTU omvandlas till aktier och teckningsoptioner i företrädesemissionen. Upptagande av handel i nya aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 B samt TO 4 B kommer att tillkännages genom separat pressrelease.

Denna information är sådan information som Recyctec Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 oktober 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Cederborg, VD Recyctec Holding AB (publ)
Tel: 070-882 64 00
Mail: andreas.cederborg@recyctec.se


Denna information är sådan som Recyctec är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-01 12:10 CET.

Andreas Cederborg
Verkställande direktör
andreas.cederborg@recyctec.se / +46 70 882 64 00

Miljöteknik- och Ideonföretaget Recyctec Holding AB:s affärsidé är att effektivt och med en unik samt miljövänlig metod förädla använd glykol till att åter bli en industriell produkt. Recyctec är medlem i Cleantech Inn Sweden.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Recyctec Holding AB

Prenumeration